Nazwa Uytkownika Haso      Zapamitaj mnie
Niedziela, 14 Lipca, 2024
Nawigacja
Strona G³ówna
Dane teleadresowe
Nasz Patron
Kadra szko³y
Nasze klasy
Kalendarz
Biblioteka
Zajêcia dodatkowe
Zajêcia na basenie
NaCoBeZU
Plan lekcji
Podstawówka
Rada Rodziców
Baza szko³y
Samorz±d uczniowski
Projekty edukacyjne
Odwozy
Artyku³y
Forum
Linki
Kontakt
Galeria
Na mapie
Do pobrania


Uytkownikw Online
Goci Online: 1
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 23
Nieaktywowany Uytkownik: 27
Najnowszy Uytkownik: bruss lii
Zakoñczenie funkcjonowania naszego gimnazjum

Zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami Gimnazjum im. Józefa Pi³sudskiego w Me³gwi zakoñczy³o swoj± dzia³alno¶æ w czerwcu 2019r.

Bezpieczna szko³a
Drodzy Rodzice,
Prosimy Pañstwa o zapoznanie siê z dokumentem "Bezpieczna szko³a. Zagro¿enia i zalecane dzia³ania profilaktyczne w zakresie bezpieczeñstwa fizycznego i cyfrowego uczniów", w którym znajduj± siê procedury bezpieczeñstwa obowi±zuj±ce na terenie naszej szko³y.
Zakoñczenie roku szkolnego 2018/2019 w gimnazjum i klasie ósmej
„Wa¿ne s± tylko te dni których jeszcze nie znamy” - takie motto przy¶wieca³o uroczystemu zakoñczeniu roku szkolnego 2018/2019. By³ to wyj±tkowy rok. W ostatnim dniu spotka³y siê dwie klasy trzecie wygaszanego gimnazjum i pierwsza po reformie koñcz±ca szko³ê podstawow± klasa ósma. Akademiê prowadzili wychowawcy klas odchodz±cych panie: Ewa Ma³ysz-Kubiæ wychowawczyni klasy IIIA i Gra¿yna Sobocka wychowawczyni klasy IIIB gimnazjum oraz pan Rados³aw Grygiel wychowawca klasy VIII szko³y podstawowej.
Po oficjalnym przywitaniu wszystkich zebranych go¶ci nast±pi³o wprowadzenie sztandaru Gimnazjum i Szko³y Podstawowej im. Józefa Pi³sudskiego oraz od¶piewanie Hymnu Polski. Po przekazaniu sztandarów klasie siódmej przyst±piono do ¶lubowania. Po ¶lubowaniu serdeczne ¿yczenia uczniom koñcz±cym szko³ê przekaza³a pani dyrektor Anna Ciechan.
Pani Magdalena Wójcik Wójt Gminy Me³giew przekaza³a nagrody najlepszym uczniom. A byli to uczniowie klas trzecich gimnazjum: Jakub Mendzelewski kl. IIIA, Weronika Szaba³a kl. IIIB i szko³y podstawowej Ewa Wasilewska.
Wzruszaj±ce przemowy wyg³osili odchodz±cy ju¿ uczniowie jak i przedstawiciele rodziców, którzy dziêkowali za te kilka lat wspó³pracy z nauczycielami.
W czê¶ci artystycznej uczniowie przedstawili swoje prezentacje multimedialne po¶wiêcone wspomnieniom ze szko³y a pani G. Sobocka odczyta³a wiersz po¶wiêcony swojej klasie.
Na zakoñczenie, w obecno¶ci rodziców i ca³ej spo³eczno¶ci szkolnej, Pani Dyrektor wrêczy³a uczniom nagrody ksi±¿kowe za ¶wiadectwie wyró¿nione bia³o-czerwonym paskiem i inne osi±gniêcia. Przekaza³a równie¿ listy gratulacyjne rodzicom uczniów z najwy¿sz± ¶redni± ocen.
Uroczysto¶æ umili³ chór prowadzony przez Pani± Ewê Bieniek jak i zespó³ wokalno instrumentalny pod przewodnictwem Pana Andrzeja Mêdzelewskiego. W sk³ad obu grup wchodzili uczniowie naszej szko³y.
Zdjêcia wykonane przez Pani± Monikê Wo¼niak-Go³±b zobacz w naszej GALERII.
IX Wiosenne Spotkania Ekologiczne - Krzesimów 2019
W czwartek, 14 czerwca 2019 r. w Krzesimowie odby³y siê „IX Wiosenne Spotkania Ekologiczne - Krzesimów 2019”. W imprezie brali tak¿e udzia³ uczniowie naszej szko³y. Gimnazjali¶ci pomagali w organizacji spotkania, a uczniowie klas V-VIII podzieleni na czteroosobowe zespo³y przyst±pili do gry terenowej pod has³em „ZAGRAJMY W ZIELONE. PRZYRODÊ ZNAM…” W wyznaczonych punktach kontrolnych musieli wykazaæ siê wiedz± z zakresu historii zespo³u dworsko-pa³acowego w Krzesimowie, przyrody, ekologii i terenoznawstwa. Sprawdzali tak¿e swoje umiejêtno¶ci plastyczne i literackie, wiedzê z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a tak¿e sprawno¶æ fizyczn± i spostrzegawczo¶æ. Po grze terenowej odby³ siê pokaz strojów ekologicznych, przygotowanych samodzielnie przez uczestników imprezy. Na zakoñczenie spotkania przedstawiono wyniki gry terenowej, wrêczono nagrody i podziêkowania. Nasz zespó³ w sk³adzie Ewa Wasilewska, Zuzanna Szewczak, Micha³ ¦cirka i Kacper Wróbel zaj±³ II miejsce. Podczas wyjazdu opiekê nad uczniami sprawowali pani Monika Wo¼niak-Go³±b, pani Anna Za³oga i pan Andrzej Mêdzelewski. Zdjêcia mo¿esz zobaczyæ w galerii.
Kolejny sukces ucznia naszej szko³y!
Z rado¶ci± informujemy, ¿e Eryk Gadza³a, uczeñ klasy III B naszego gimnazjum, zdoby³ I miejsce w XVIII Powiatowym Konkursie na prezentacjê multimedialn± „Stop zanieczyszczeniom wody i powietrza w powiecie ¶widnickim”. Organizatorem konkursu by³ Specjalny O¶rodek Szkolno-Wychowawczy w ¦widniku. Nasza szko³a jako placówka reprezentuj±ca laureata otrzyma te¿ nagrodê specjaln± – czujnik do badania jako¶ci powietrza. Do konkursu ucznia przygotowa³a pani Anna Za³oga.
Nagrodzon± prezentacjê mo¿esz zobaczyæ tutaj.
Spotkanie z pani± Olg± Rudnick±
13 maja 2019 r. uczniowie z klasy V A, VIII i III B gimnazjum Szko³y Podstawowej w Me³gwi wraz z pani± Elwir± Iwaniuk udali siê do Gminnej Biblioteki Publicznej, gdzie odby³o siê spotkanie z pani± Olg± Rudnick± - pisark± s³yn±c± z powie¶ci o charakterze kryminalnym. Najbardziej znane utwory tej autorki to: "Zacisze 13", "Czy ten rudy kot to pies?" oraz "Martwe jezioro".
Pani Olga z pasj± opowiada³a o kulisach i pocz±tkach swojej pisarskiej kariery. Po bardzo ciekawej wypowiedzi nadszed³ czas na pytania, na które pani Olga odpowiada³a z wielkim entuzjazmem. Na koniec autorka podzieli³a siê radami dotycz±cymi pisania ksi±¿ek. Spotkanie by³o bardzo ciekawe, przepe³nione humorem i ciep³em. Na pewno uczestnicy siêgn± po utwory pani Rudnickiej! Tekst: Eryk Gadza³a
Zdjêcia zobacz w galerii.
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
Uczniowie Szko³y Podstawowej w Me³gwi brali udzia³ w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym z okazji „¦wiêta Polskiej Niezapominajki” zorganizowanym przez Ligê Ochrony Przyrody w Lublinie. Nagrody oraz wyró¿nienia w Konkursie Fotograficznym „Jest takie moje drzewo…” otrzymali:
III miejsce - Eryk Gadza³a, kl. III B gimnazjum
Wyró¿nienia:
1. Robert Szostakiewicz, kl. VII
2. Klaudia Mendzelewska, kl. VIII
Serdecznie gratulujemy!!!
Do konkursu uczniów przygotowa³a Pani Anna Za³oga.
Nagrodzone zdjêcia mo¿esz zobaczyæ tutaj.


Lekcja
W dwudziestoleciu miêdzywojennym rozwinê³a siê kultura masowa m.in. kino, radio i muzyka nowoczesna. Nast±pi³ rozkwit literatury , która opiewa³a rado¶æ ¿ycia. Poeci spotykali siê w kawiarni, gdzie czytali swoje utwory, rozmawiali o literaturze. Najbardziej znan± grup± poetyck± tamtych czasów by³ Skamander. W¶ród cz³onków znajdowali siê Julian Tuwim, Jan Lechoñ, Jaros³aw Iwaszkiewicz... Przyja¼ni³y siê z nimi Maria Pawlikowska Jasnorzewska i jej siostra Magdalena Samozwaniec. Spotykali siê czêsto w warszawskiej kawiarni "Ma³a Ziemiañska". Na lekcji jêzyka polskiego wcielili¶my siê w rolê tych twórców. Ka¿dy z nas zaprezentowa³ wybran± przez siebie postaæ. Rozmawiali¶my o utworach , pili¶my herbatê i ¶wietnie siê bawili¶my. Nad wszystkim czuwa³a polonistka - Pani Elwira Iwaniuk. Lekcja ta przybli¿y³a nam klimat dwudziestolecia miêdzywojennego i na pewno d³ugo zostanie w naszej pamiêci. Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Tekst: Amelka Sulowska i Patryk Skiba kl IIIB
Strefa Wysokich Lotów
6 maja uczniowie klas III „A” oraz VIII wraz z wychowawcami p. Ew± Ma³ysz-Kubiæ oraz Rados³awem Grygiel udali siê do Strefy Wysokich Lotów w Lublinie. Uczniowie mieli okazjê poæwiczyæ akrobacje i odpocz±æ po trudach i stresach zawi±zanych z egzaminami. Wszyscy wrócili¶my w dobrych humorach. Zdjêcia zobacz w naszej. Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
ZAG£OSUJ!!!
Je¶li uwa¿asz, ¿e Podwórko Talentów Nivea (Strefa sportowa, naukowa i artystyczna) powinno powstaæ przy Szkole Podstawowej w Me³gwi oddaj swój g³os. Podwórko ma s³u¿yæ dzieciom szkolnym, przedszkolakom i ka¿demu innemu. Ka¿dy rodzic mo¿e przyj¶æ ze swoim dzieckiem i mi³o spêdziæ wolny czas.
Informacje o KONKURSIE znajdziesz pod adresem: https://podworko.nivea.pl
Za ka¿dy g³os bardzo dziêkujemy. Powiedz znajomym by oddali g³osy na Nasz± szko³ê.
G³osowaæ mo¿na od 22.04-20.06.2019
¯yczenia Wielkanocne
Strona 1 z 63 1 2 3 4 > >>

Kalendarz

Rok

Certyfikat'

Gimnazjum'

Dlaczego nasze Gimnazjum?


Jesieñ
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszego GIMNZJUM, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi: 164,77 z³, za rok 2016 wynosi: 315,09 z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

Batmat'
Na tej stronie znajdziesz wiele ciekawych zadañ matematycznych.
Multimedia
Wybr Mediw

 

Szkolny

Jesieñ
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Brak postw.
Copyright © 2007
Theme z-Disco by zszywak Powered by PHP-Fusion v6.01.17 © 2003-2005 7194705 Unikalnych wizyt