Na ¦l±sku
Dodane przez admin dnia Sierpnia 14 2011 21:45:20
6, 7 i 8 sierpnia 2011 nasza orkiestra przebywa³a na go¶cinnej ziemi ¶l±skiej. Zostali¶my tam zaproszeni przez orkiestrê z Kopalni Wêgla Kamiennego Murcki Staszic. Dziêki uprzejmo¶ci gospodarzy mieli¶my okazjê zwiedziæ wiele obiektów charakterystycznych dla ¦l±ska. Zagrali¶my równie¿ dwa koncerty. Jeden w Parku Ko¶ciuszki a drugi w Parku Giszowieckim. Nasze wystêpy zosta³y przyjête gor±cymi oklaskami. Mieszkañcy ¦l±ska s³yn± z zami³owania do ¿ywej muzyki. Fragment koncertu zobacz TUTAJ a zdjêcia zobacz TUTAJ
Tre rozszerzona
Fragment koncertu - Katowice, 7 sierpnia 2011


Muzyka z filmu Piraci z Karaibów
Ma³a rapsodia wêgierska
Polka koncertowa
Latin gold
Suita z filmu Forrest Gump