Nawigacja
bullet Strona G³ówna
bullet Dane teleadresowe
bullet Kadra
bullet Dokumenty szkolne
bullet Plan zajêæ
bullet Kalendarz
bullet Zajêcia na basenie
bullet Rada Rodziców
bullet Dla Rodziców
bullet Dla ucznia
bullet Nasz Patron
bullet Nasza baza
bullet Nasz sztandar
bullet Nasi absolwenci
bullet Nasze sukcesy
bullet Nasze osi±gniêcia sportowe
bullet Uczniowie na start
bullet Nasze klasy
bullet Rzecznik Praw Ucznia
bullet Samorz±d uczniowski
bullet Biblioteka
bullet Rekrutacja
bullet Zajêcia dodatkowe
bullet Artyku³y
bullet Sze¶ciolatki
bullet Odwozy
bullet ¦wietlica szkolna
bullet Gimnazjum
bullet Przedszkolaki na start
bullet Forum
bullet Linki
bullet Kontakt
bullet Nasze fotki
bullet Projekt - indywidualizacja nauczania


Uytkownikw Online
Goci Online: 24
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 32
Nieaktywowany Uytkownik: 1641
Najnowszy Uytkownik: Beata123

Nowa strona naszej szko³y
Szanowny Internauto zapraszamy ciê na now± stronê naszej szko³y. Aby tam dotrzeæ kliknij w link Szko³a Podstawowa im. Józefa Pi³sudskiego w Me³gwi lub obrazek powy¿ej.
Rozpoczêcie roku szkolnego 2019/20120
Uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego 2019/2020 bêdzie mia³o miejsce w naszej szkole 2 wrze¶nia 2019r. o godzinie 9:30.
Bezpieczna szko³a
Drodzy Rodzice,
Prosimy Pañstwa o zapoznanie siê z dokumentem "Bezpieczna szko³a. Zagro¿enia i zalecane dzia³ania profilaktyczne w zakresie bezpieczeñstwa fizycznego i cyfrowego uczniów", w którym znajduj± siê procedury bezpieczeñstwa obowi±zuj±ce na terenie naszej szko³y.

Zakoñczenie roku szkolnego 2018/2019
Uroczyste zakoñczenie roku szkolnego 2018/2019 klas 1-7 mia³o miejsce 19 czerwca 2019r. Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Zakoñczenie roku szkolnego 2018/2019 w gimnazjum i klasie ósmej
„Wa¿ne s± tylko te dni których jeszcze nie znamy” - takie motto przy¶wieca³o uroczystemu zakoñczeniu roku szkolnego 2018/2019. By³ to wyj±tkowy rok. W ostatnim dniu spotka³y siê dwie klasy trzecie wygaszanego gimnazjum i pierwsza po reformie koñcz±ca szko³ê podstawow± klasa ósma. Akademiê prowadzili wychowawcy klas odchodz±cych panie: Ewa Ma³ysz-Kubiæ wychowawczyni klasy IIIA i Gra¿yna Sobocka wychowawczyni klasy IIIB gimnazjum oraz pan Rados³aw Grygiel wychowawca klasy VIII szko³y podstawowej.
Po oficjalnym przywitaniu wszystkich zebranych go¶ci nast±pi³o wprowadzenie sztandaru Gimnazjum i Szko³y Podstawowej im. Józefa Pi³sudskiego oraz od¶piewanie Hymnu Polski. Po przekazaniu sztandarów klasie siódmej przyst±piono do ¶lubowania. Po ¶lubowaniu serdeczne ¿yczenia uczniom koñcz±cym szko³ê przekaza³a pani dyrektor Anna Ciechan.
Pani Magdalena Wójcik Wójt Gminy Me³giew przekaza³a nagrody najlepszym uczniom. A byli to uczniowie klas trzecich gimnazjum: Jakub Mendzelewski kl. IIIA, Weronika Szaba³a kl. IIIB i szko³y podstawowej Ewa Wasilewska.
Wzruszaj±ce przemowy wyg³osili odchodz±cy ju¿ uczniowie jak i przedstawiciele rodziców, którzy dziêkowali za te kilka lat wspó³pracy z nauczycielami.
W czê¶ci artystycznej uczniowie przedstawili swoje prezentacje multimedialne po¶wiêcone wspomnieniom ze szko³y a pani G. Sobocka odczyta³a wiersz po¶wiêcony swojej klasie.
Na zakoñczenie, w obecno¶ci rodziców i ca³ej spo³eczno¶ci szkolnej, Pani Dyrektor wrêczy³a uczniom nagrody ksi±¿kowe za ¶wiadectwie wyró¿nione bia³o-czerwonym paskiem i inne osi±gniêcia. Przekaza³a równie¿ listy gratulacyjne rodzicom uczniów z najwy¿sz± ¶redni± ocen.
Uroczysto¶æ umili³ chór prowadzony przez Pani± Ewê Bieniek jak i zespó³ wokalno instrumentalny pod przewodnictwem Pana Andrzeja Mêdzelewskiego. W sk³ad obu grup wchodzili uczniowie naszej szko³y.
Zdjêcia wykonane przez Pani± Monikê Wo¼niak-Go³±b zobacz w naszej GALERII.
Wycieczka do Schroniska dla Bezdomnych Zwierz±t przy ul. Metalurgicznej w Lublinie
14 czerwca 2019 r. uczniowie klasy VIII dzia³aj±cy w szkolnym kole Ligi Ochrony Przyrody udali siê na wycieczkê do Schroniska dla Bezdomnych Zwierz±t przy ul. Metalurgicznej w Lublinie. Pierwszym etapem wycieczki by³a wizyta w Egzotarium - pomieszczeniu, w którym przetrzymuje siê zwierzêta i ro¶liny egzotyczne. Uczniowie podziwiali w nim piêkne okazy wê¿y, jaszczurek, ¿ó³wi i paj±ków. Nastêpnie ogl±dali¶my koty, które wzbudzi³y ogromne zainteresowanie, troskê, a nawet ³zy. Pó¼niej udali¶my siê do budynków, w których znajduj± siê boksy dla psów. Uczniowie ofiarowali lokatorom schroniska prezenty w postaci karmy, zakupionej z ¶rodków zebranych podczas szkolnego kiermaszu ciast.
Na terenie schroniska odby³y siê równie¿ zajêcia edukacyjne prowadzone przez do¶wiadczonych pracowników - pana Dariusza Ornala oraz pana Bart³omieja Gorzkowskiego znanego lubelskiego terrarystê i opiekuna Egzotarium Celem tych zajêæ by³o dostarczenie wiedzy z zakresu w³a¶ciwego postêpowania ze zwierzêtami, dzia³alno¶ci schroniska, a tak¿e kszta³towanie w³a¶ciwej postawy wobec zwierz±t charakteryzuj±cej siê szacunkiem i empati± w stosunku do nich.
Wycieczka do Schroniska dostarczy³a uczniom wielu emocji i by³a doskona³± lekcj± wra¿liwo¶ci i szacunku w stosunku do zwierz±t. Dzieci zobaczy³y ponadto, jak wiele zwierz±t potrzebuje pomocy i ¿e organizowanie zbiórki ¶rodków finansowych na dary na rzecz Schroniska ma ogromny sens.
Organizatorami wycieczki byli pani Anna Za³oga i pan Rados³aw Grygiel. Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Wycieczka do Janowa Lubelskiego
5 czerwca dzieci z zerówki i uczniowie klasy II byli na wycieczce w Janowie Lubelskim. Pierwszym punktem programu by³o centrum nauki Zoom Natura. W nowoczesnych laboratoriach edukacyjnych dzieci poznawa³y ¶wiat w sposób aktywny po³±czony z zabaw±. Kolejn± atrakcj± by³ park linowy, na którym mo¿na by³o wy³adowaæ swoj± niekoñcz±c± siê energiê. Po godzinnym szaleñstwie nikt nie odmówi³ smacznych lodów. Potem udali¶my siê do O¶rodka Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie, gdzie obejrzeli¶my wystawê przyrodnicz± i film o mieszkañcach lasu. Wycieczka bardzo siê uda³a. Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Gra strategiczna i dyskoteka
3 czerwca 2019 r. ¶wiêtowali¶my w naszej szkole ten wyj±tkowy dzieñ. Uczniowie klas IV-VIII wziêli udzia³ w grze strategicznej, w której musieli zmierzyæ siê z ró¿norodnymi zadaniami wymagaj±cymi zarówno wiedzy z poszczególnych przedmiotów, sprytu oraz sprawno¶ci fizycznej. Do walki stanê³o 10 dru¿yn sk³adaj±cych siê z reprezentantów wszystkich klas. Celem zabawy by³o uzyskanie jak najwiêkszej liczby punktów, które mo¿na by³o zdobyæ w poszczególnych bazach nadzorowanych przez uczniów gimnazjum oraz nauczycieli. Zadania przygotowane przez pedagogów mia³y zró¿nicowany poziom trudno¶ci, co sprzyja³o zdrowej rywalizacji. Po podliczeniu punktów uda³o siê wy³oniæ najlepsze dru¿yny, ale zwyciêzcami byli wszyscy, gdy¿ ¶wietnie siê bawili, a w nagrodê Pani Dyrektor obdarowa³a uczestników s³odyczami.
Po po³udniu uczniowie klas VI –VIII oraz gimnazjum mieli mo¿liwo¶æ dalszego ¶wiêtowania. Szko³a zape³ni³a siê bowiem go¶æmi z innych szkó³ z naszej gminy i rozpoczê³a siê dyskoteka maj±ca na celu wspóln± zabawê i integracjê. M³odzie¿ bawi³a siê w rytm przebojów proponowanych przez Krzysztofa Wardê. Nie zabrak³o te¿ obficie zastawionych sto³ów, przy których mo¿na by³o siê posiliæ i napiæ.
O poczêstunek zatroszczyli siê gospodarze oraz go¶cie. Opiekê nad bawi±cymi siê sprawowali nauczyciele ze wszystkich szkó³. To by³ niezapomniany dzieñ!
Tekst: Katarzyna Wróbel. Zdjêcia z biegu terenowego i dyskoteki zobacz w naszej galerii.
IX Wiosenne Spotkania Ekologiczne - Krzesimów 2019
W czwartek, 14 czerwca 2019 r. w Krzesimowie odby³y siê „IX Wiosenne Spotkania Ekologiczne - Krzesimów 2019”. W imprezie brali tak¿e udzia³ uczniowie naszej szko³y. Gimnazjali¶ci pomagali w organizacji spotkania, a uczniowie klas V-VIII podzieleni na czteroosobowe zespo³y przyst±pili do gry terenowej pod has³em „ZAGRAJMY W ZIELONE. PRZYRODÊ ZNAM…” W wyznaczonych punktach kontrolnych musieli wykazaæ siê wiedz± z zakresu historii zespo³u dworsko-pa³acowego w Krzesimowie, przyrody, ekologii i terenoznawstwa. Sprawdzali tak¿e swoje umiejêtno¶ci plastyczne i literackie, wiedzê z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a tak¿e sprawno¶æ fizyczn± i spostrzegawczo¶æ. Po grze terenowej odby³ siê pokaz strojów ekologicznych, przygotowanych samodzielnie przez uczestników imprezy. Na zakoñczenie spotkania przedstawiono wyniki gry terenowej, wrêczono nagrody i podziêkowania. Nasz zespó³ w sk³adzie Ewa Wasilewska, Zuzanna Szewczak, Micha³ ¦cirka i Kacper Wróbel zaj±³ II miejsce. Podczas wyjazdu opiekê nad uczniami sprawowali pani Monika Wo¼niak-Go³±b, pani Anna Za³oga i pan Andrzej Mêdzelewski. Zdjêcia mo¿esz zobaczyæ w naszej galerii.
Wycieczka do Skansenu w Lublinie
11 czerwca 2019 roku uczniowie klasy I i III wraz z opiekunami, p. Renat± Smoliñsk±, p. Urszul± Cie¶l± i p. Marzen± Dy¶ wybrali siê na wycieczkê do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. G³ównym celem wyjazdu by³o przybli¿enie uczniom dawnej wsi, zapoznanie z jej architektur±, kultur± oraz z obrazem ¿ycia codziennego w cha³upie i gospodarstwie. Najpierw uczestniczyli w lekcji „szlakiem gin±cych zawodów”. Odwiedzili olejarniê, ku¼niê, warsztat garncarski i wiatrak m³yn. Pó¼niej zwiedzali ca³y obiekt ogl±daj±c stare chaty, ko¶ció³, dwór. Atrakcj± by³a te¿ czê¶æ miasteczkowa, bêd±ca modelem prowincjonalnego miasteczka z lat 30 XX wieku. Bardzo zafascynowa³y dzieci równie¿ zwierzêta hodowlane, które mieszkaj± w Skansenie. Nie oby³o siê równie¿ bez lodów i zakupu pami±tek. Tekst i zdjêcia Urszula Cie¶la. Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Konkurs mitologiczny 2019
W czerwcu w naszej szkolnej bibliotece odby³ siê konkurs mitologiczny ,, Ach ci bogowie”. Uczestniczy³o w nim sze¶æ trzyosobowych dru¿yn z klasy 5a i 5b.Dru¿yny wykaza³y siê doskona³± znajomo¶ci± mitów greckich i znaczeniem mitologicznych zwi±zków frazeologicznych. Najlepsza okaza³a siê dru¿yna z klasy 5b. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okoliczno¶ciowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które wrêcza³a m³oda jurorka Alicja Banach z klasy 5a - zwyciê¿czyni gminnego konkursu mitologicznego. Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Strona 1 z 76 1 2 3 4 > >>

Kalendarz

Rok

dziennik'

Klikaj±c w powy¿sz± grafikê otworzysz stronê z dziennikiem elektronicznym.


1%'
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszej szko³y, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi : 262,42 z³, za rok 2016 wynosi: 121,95z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

dziennik'


Bezpieczniki'

dziennik'


Galeria'

Sze¶ciolatki'

Sze¶ciolatki'
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.Sze¶ciolatki'
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Ppiotreek
02/04/2014 19:58
1 kwietnia 2014 roku klasa 6 napisa³a sprawdzian szóstoklasistyCopyright © 2007
z-BlueFlower Theme by zszywak
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 © 2003-2005
6511370 Unikalnych wizyt