Nawigacja
-> Strona g³ówna
-> Historia
-> Sk³ad orkiestry
-> Multimedia
-> Linki
-> Kontakt
-> Galeria zdjêæ
-> Gmina Me³giew
-> Audio
-> Nowa galeria
Wojewódzka inauguracja roku szkolnego ¦widnik 2023
Uroczysto¶æ rozpoczê³a siê przed po³udniem, w ko¶ciele pw. ¦w. Józefa w ¦winiku. Nastêpnie jej uczestnicy przeszli ulicami osiedla Adampol do ZSO nr 1. Przemarsz poprowadzi³y Orkiestra Gminy Me³giew pod batut± Rafa³a Maruszaka w towarzystwie ma¿oretek.

Zdjêcia znajdziesz w naszej galerii.

Do¿ynki - Me³giew- 2023
27 sierpnia 2023r. nasza orkiestra wziê³a udzia³ w Dniach Me³gwi i gminnych Do¿ynkach. Wziêli¶my udzia³ we Mszy do¿ynkowej a nastêpnie poprowadzil¶my orszak do¿ynkowy do muszli koncertowej. Tutaj razem z ma¿oretkami wyst±pili¶my przed liczne zebran± publiczno¶ci±.

Zdjcia udostêpnione prze Centrum Kultury Gminy Megiew znajdziesz w naszej galerii

Otwarcie parku w Nowym Krêpcu
15 lipca 2023 nasza orkiestra u¶wietni³a otwarcie zalewu w Krêpcu Nowym.
Zagrali¶my kilka utworów. Publiczno¶æ zgotowa³ nam gor±c± owacjê.


Kilka zdjêæ znajdziez tutaj .
Na³êczów 2023
25 czerwca 2023 r. odby³ siê w Na³êczowie XXXXVII Wojewódzki Przegl±d Orkiestr Dêtych Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Do konkursu zg³osi³o sie 9 orkietr z Województwa Lubelskiego. Orkietra Dêta Gminy Me³giew zajê³a pierwsze miejsce uzyskuj±c od komisji sêdziowskiej najwy¿sze noty za wykonany koncert.

Zdjêcia znajdziesz tutaj
.
Filmiki znajdziesz

tutaj
Wojewódzki Przegl±d Orkiestr Dêtych OSP Na³êczów 2023
Zapraszamy wszystkich sympatyków naszej orkiestry.

Wojewódzkie Obchody Dnia Stra¿aka 2023 r. po³±czone z Obchodami 150 lat Stra¿y Po¿arnej w Lublinie
12 maja 2023 r. w Lublinie odby³y siê Wojewódzkie obchody Dnia Stra¿aka po³±czone z jubileuszem 150-lecia stra¿y po¿arnej w Lublinie. Nasza orkiestra zagra³a koncert na Placu Teatralnym, gdzie odbywa³ siê Piknik Stra¿acki. Zdjêcia wykonane przez Pani± Ma³gorzatê ¦cirka zobacz w naszej galerii
Fragment koncertu znajdziesz tutaj.
Koncert "W ¶wiecie filmu i mi³o¶ci"
10 marce 2023r. nasza orkiestra zagra³a koncert w Centrum Kultury Gminy Me³giew. Koncert zosta³ zorganizowany z okazji Dnia Kobiet i nosi³ tytu³ "W ¶wiecie filmu i mi³o¶ci" Zagrali¶my kilka motywów muzycznych ze znanych filmów.
Fragmenty flmów z koncertu:
tutaj
tutaj
tutaj
tutaj
¦wiêto Niepodleg³o¶ci 2022
11 listopada 2022r. nasza orkiestra u¶wietni³a 𝗢𝗯𝗰𝗵𝗼𝗱𝘆 𝗡𝗮𝗿𝗼𝗱𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼 𝗦́𝘄𝗶𝗲̨𝘁𝗮 𝗡𝗶𝗲𝗽𝗼𝗱𝗹𝗲𝗴³𝗼𝘀́𝗰𝗶 w Gminie Me³giew i w Gminie Puchaczów. Zdjêcia znajdziesz w naszej Galerii.
Batorz 2022

26 czerwca 2022 r. odby³ siê w Batorzu XXXVI Wojewódzki Przegl±d Orkiestr Dêtych OSP. Jury przyzna³o Orkiestrze Dêtej Gminy Me³giew drugie miejsce za zaprezentowanie utworów na scenie przegl±du. Fragmenty naszej prezentacji znajdziesz na FILMIE
Zwierzyniec 2022

12 czerwca 2022r. Orkiestra Dêta Gminy Me³giew wziê³a udzia³ w XVIII Roztoczañskim Przegl±dzie Orkiestr Dêtych im. Jana Sochy w Zwierzyñcu.
Nasi muzycy zdobyli uznanie publiczno¶ci prezentuj±c nastêpuj±ce utwory:
1. Marsz Black Diexie, September rep. Pul Muartha,
2. Don't stop me now rep. Quen,
3. Michael Jackson Hit Mix,
4. UP Town Funk.
Zdjêcia zobacz w naszej Galerii
Koncert Szlachetna Paczka
19 grudnia 2021r. nasza orkiestra wziê³a udzia³ w koncercie zorganizowanym w Miejskim O¶rodku Kultury w ¦widniku. Koncert mia³ za zadanie podziêkowaæ organizatorom i czynnym uczestnikom akcji Szlachetna Paczka dzia³aj±cym w Powiecie ¦widnickim. Dziêki ich zaanga¿owaniu wiele potrzebuj±cych osób otrzyma³o niezbêdne do ¿ycia produkty. Zdjêcia zobacz w naszej galerii
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Shoutbox
Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

26/06/2023 08:39
I miejsce w XXXVII Wojewodzkim Przegl±dzie Orkiestr Dêtych OSP -Na³êczów 2023 Shock

27/06/2022 21:50
II miejsce za koncert - XXXVI Wojewódzki Przegl±d Orkiestr Dêtych OSP - Batorz 2022 Shock

25/06/2017 22:14
II miejsce koncert, I miejsce przemarsz, najlepszy kapelmistrz -XXXII Przegl±d Orkiestr Dêtych OSP Na³êczów 2017 Grin Shock

20/06/2016 09:05
I miejsce w XXXI Przegl±dzie Orkiestr Dêtych OSP Batorz 2016 Shock Grin

17/06/2013 22:44
II i I miejsce w Rykach Smile
Wygenerowano w sekund: 0.02
1,090,277 unikalnych wizyt