Nawigacja
-> Strona g³ówna
-> Historia
-> Sk³ad orkiestry
-> Multimedia
-> Linki
-> Kontakt
-> Galeria zdjêæ
-> Gmina Me³giew
-> Audio
-> Nowa galeria
Historia
Nowa strona 3

Orkiestra Dêta Gminy Me³giew zosta³a za³o¿ona w marcu 1999 roku. Dzia³a przy Gminnym O¶rodku Kultury w Me³gwi oraz w strukturach OSP.

Kapelmistrzem orkiestry jest Rafa³ Maruszak, funkcjê Prezesa Zarz±du pe³ni Wojciech Lisiecki.

Orkiestra posiada bogaty repertuar – marsze, utwory ko¶cielne, pie¶ni patriotyczne, utwory muzyki rozrywkowej polskiej i zagranicznej, a tak¿e utwory muzyki powa¿nej.

Obecnie orkiestra liczy 35 cz³onków. W jej sk³ad wchodz± osoby doros³e, m³odzie¿ pracuj±ca oraz uczniowie szkó³ ponadpodstawowych. W¶ród cz³onków orkiestry s± absolwenci szkó³ muzycznych.          

Orkiestra czynnie uczestniczy w ¿yciu kulturalnym gminy Me³giew i powiatu ¶widnickiego. Bierze równie¿ udzia³ w konkursach i przegl±dach zarówno miêdzypowiatowych, wojewódzkich jak równie¿ regionalnych zajmuj±c w nich czo³owe lokaty.

Trzykrotnie zosta³a laureatem Wojewódzkiego Przegl±du Orkiestr Dêtych OSP – w 2003 r. w Tomaszowie Lubelskim, w 2008 r. w £êcznej oraz w 2016r. w Batorzu

W roku 2006 zosta³a zaproszona do udzia³u w Miêdzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dêtych, który odby³ siê w miesi±cu lipcu w miejscowo¶ci Rastede w Niemczech zajmuj±c w nim II miejsce.

 

HISTORIA

Orkiestra Dêta Gminy Me³giew powsta³a dziêki inicjatywie ówczesnego so³tysa Me³gwi II Józefa Jemielnika i Wójta gminy Me³giew Wac³awa Motyla. 

Z racji tego i¿ chêtnych do grania nie brakowa³o sama koncepcja utworzenia orkiestry nie przysparza³a wielu zmartwieñ. Lecz problemy by³y z rozwi±zaniami finansowymi. Zwrócono siê wiêc o pomoc do Ministerstwa Kultury i Sztuki a tak¿e do Prezesa WSK PZL ¦widnik.

Ministerstwo przyzna³o dotacje, a WSK PZL przekaza³o nieodp³atnie instrumenty, które remontowane ze ¶rodków ministerialnych.

Zaczêto szukaæ osoby która poprowadzi³aby orkiestrê. Pomaga³ w tym Pan Henryk Maruszak posiadaj±cy wieloletnie do¶wiadczenie w prowadzeniu orkiestry.

Po kilku przeprowadzonych rozmowach w marcu 1999r, uda³o siê zorganizowaæ spotkanie z Panem Krzysztofem Szabatem, który wyrazi³ zgodê i przyj±³ funkcjê kapelmistrza me³giewskiej orkiestry. Pierwszym Prezesem orkiestry zosta³ Pan Franciszek Mróz. Pe³ni³ tê funkcjê przez kolejnych 10 lat.

Rozpoczê³a siê nauka grania. W gronie zainteresowanych muzyków znalaz³y siê osoby ju¿ graj±ce.

Pierwszy wystêp orkiestry odby³ siê w marcu 1999r podczas ¦wi±t Wielkanocnych na mszy Rezurekcyjnej - zagra³o wtedy 12 osób. We wrze¶niu na do¿ynkach powiatowych zagra³ ju¿ powiêkszony sk³ad orkiestry.

W czerwcu 2000 roku orkiestra po raz pierwszy wziê³a udzia³ w przegl±dzie Orkiestr Dêtych Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, na którym zajê³a III miejsce. Wyst±pi³a wtedy w roli gospodarza.

W roku 2001 nast±pi³a zmiana na stanowisku kapelmistrza, przej±³ ja Pan Rafa³ Maruszak, za¶ Krzysztof Szabat od tej pory pe³ni³ funkcjê instruktora .

W 2002 powsta³a grupa rytmiczna „Ma¿oretki”, której za³o¿ycielem i pierwszym instruktorem by³a Pani El¿bieta Ma³gorzata Michalczuk, a nastêpnie Pani El¿bieta Komza.

W 2009 roku Orkiestra obchodzi³a jubileusz 10 - lecia dzia³alno¶ci. Odby³ siê z tej okazji koncert jubileuszowy. Z okazji jubileuszu nadano tytu³ honorowego cz³onka Orkiestry Dêtej Gminy Me³giew Panom Henrykowi Maruszakowi i Józefowi Jemielnikowi za du¿y wk³ad w tworzeniu orkiestry.

 

KALENDARIUM OSI¡GNIÊÆ ORKIESTRY:

 

 

2017

            - Na³êczów XXXI Wojewódzki Przegl±d Orkiestr Dêtych OSP 

- II miejsce za wykonanie koncertu na scenie

- I miejsce za prezentacjê orkiestry w marszu

- Rafa³ Maruszak - najlepszy kapelmistrz 

2016 

             - Batorz XXXI Wojewódzki Przegl±d Orkiestr Dêtych OSP - I miejsce 

2015    

             - Ostrów Lubelski XXX Wojewódzki Przegl±d Orkiestr Dêtych OSP - V miejsce 

 - Rafa³ Maruszak - najlepszy kapelmistrz 

2014

              - Tomaszów Lubelski XXIX Wojewódzki Przegl±d Orkiestr Dêtych OSP - III miejsce 

2013

            -  Ryki (Wojewódzki Przegl±d Orkiestr Dêtych)  - II miejsce

 

2012

            -  Bi³goraj (Wojewódzki Przegl±d Orkiestr Dêtych) II miejsce

 

2011

            -  £uków (Wojewódzki Przegl±d Orkiestr Dêtych) II miejsce

 

2009

            -  Stró¿a (Wojewódzki Przegl±d Orkiestr Dêtych) III miejsce

            -  Be³¿yce III miejsce

2008 –

            - £êczna (Wojewódzki Przegl±d Orkiestr Dêtych) I miejsce

            - ¯yrzyn I miejsce

            - Siemiatycze (Regionalny Przegl±d Orkiestr Dêtych) III miejsce

2007

            - Koñskowola I miejsce

            - Bychawa II miejsce

            - Opole Lubelskie (Wojewódzki Przegl±d Orkiestr Dêtych) II miejsce

2006

            - Rastede (Miêdzynarodowy Przegl±d Orkiestr Dêtych) II miejsce

2005

            - Wojciechów I miejsce

2004

            - Krynica Zdrój – (Centralny Przegl±d Orkiestr Dêtych) Bursztynowa Bu³awa dla Kapelmistrza Rafa³a Maruszaka

            - Ryki III miejsce

2003

- Tomaszów Lubelski (Wojewódzki Przegl±d Orkiestr Dêtych) I miejsce i nagroda dla najlepszego kapelmistrza

            - Niedrzwica Ko¶cielna III miejsce

2002

            - Me³giew III miejsce

2000

            - Me³giew III miejsce

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Shoutbox
Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

26/06/2023 08:39
I miejsce w XXXVII Wojewodzkim Przegl±dzie Orkiestr Dêtych OSP -Na³êczów 2023 Shock

27/06/2022 21:50
II miejsce za koncert - XXXVI Wojewódzki Przegl±d Orkiestr Dêtych OSP - Batorz 2022 Shock

25/06/2017 22:14
II miejsce koncert, I miejsce przemarsz, najlepszy kapelmistrz -XXXII Przegl±d Orkiestr Dêtych OSP Na³êczów 2017 Grin Shock

20/06/2016 09:05
I miejsce w XXXI Przegl±dzie Orkiestr Dêtych OSP Batorz 2016 Shock Grin

17/06/2013 22:44
II i I miejsce w Rykach Smile
Wygenerowano w sekund: 0.02
1,064,809 unikalnych wizyt