Nazwa Uytkownika Haso      Zapamitaj mnie
Wtorek, 16 Kwietnia, 2024
Nawigacja
Strona G³ówna
Dane teleadresowe
Nasz Patron
Kadra szko³y
Nasze klasy
Kalendarz
Biblioteka
Zajêcia dodatkowe
Zajêcia na basenie
NaCoBeZU
Plan lekcji
Podstawówka
Rada Rodziców
Baza szko³y
Samorz±d uczniowski
Projekty edukacyjne
Odwozy
Artyku³y
Forum
Linki
Kontakt
Galeria
Na mapie
Do pobrania


Uytkownikw Online
Goci Online: 3
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 23
Nieaktywowany Uytkownik: 27
Najnowszy Uytkownik: bruss lii
Rada Rodziców
Nowa strona 1

Rada Rodziców 2017/2018 
Przewodnicz±cy: p. Marzena Krukowska
Z-ca Przewodnicz±cego: p. Anna Kosiarska
Sekretarz:  p. Magdalena Banach
Skarbnik: p. Mariola Mendzelewska

Rada Rodziców 2016/2017 
Przewodnicz±cy: p. Bo¿ena Pietrzyk
Z-ca Przewodnicz±cego: p. Anna Kowalska
Sekretarz:  p. Monika Kozak
Skarbnik: p. Anna Pachuta

Rada Rodziców 2015/2016  
Przewodnicz±ca: p. Anna Kosiarska
z-ca przewodnicz±cej: p. Monika Kozak
Sekretarz: p. Monika Szewczyk
Skarbnik: p. Lidia Weremko

Rada Rodziców 2013/2014
Przewodnicz±cy: p. Ewa Mondzelewska
Sekretarz: p. Lidia Weremko
Skarbnik: p. Krystyna ¯muda

Rada Rodziców 2012/2013
Przewodnicz±cy: p. Ma³gorzata Wasilewska
Sekretarz: p. Danuta Papuda
Skarbnik: p. Barbara Wawszczak

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicz±cy: p. Joanna Gutowska
Cz³onek: p. Krystyna ¯muda , p. Monika Wójcik
Cz³onek: p. Dorota Mogielnicka , p. Ewa Bielak

Wp³aty na Radê Rodziców prosimy dokonywaæ na konto:

 Spó³dzielczy Bank Powiatowy w Piaskach oddzia³ w Me³gwi
numer konta :  64 8689 0007 3000 1301 3000 0010
Rada Rodziców Gimnazjum w Me³gwi
ul. Partyzancka 19
21-007 Me³giew woj. Lubelskie


Sugerowana w³ata za jedno dziecko na ca³y rok szkolny wynosi 30z³. Gdy do gimnazjum uczêszcza dwoje dzieci op³ata wynosi po 25 z³ za ka¿de dziecko. W przypadku gdy do szko³y chodzi trójka dzieci op³ata wynosi po 20 z³ za dziecko. Oczywi¶cie op³ata za dziecko mo¿e byæ wy¿sza ni¿ sugerowana. Jednocze¶nie przypominamy, ¿e wp³aty na Radê Rodziców s± dobrowolne. Z góry dziêkujemy za wp³acone pieni±¿ki, które bêd± przeznaczane na zakup nagród dla naszych dzieci oraz inne wydatki o których zadecyduj± rodzice.  Wiêcej informacji udziel± przedstawiciele Rady Rodziców.

 

Rada Rodziców


Kalendarz

Rok

Certyfikat'

Gimnazjum'

Dlaczego nasze Gimnazjum?


Jesieñ
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszego GIMNZJUM, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi: 164,77 z³, za rok 2016 wynosi: 315,09 z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

Batmat'
Na tej stronie znajdziesz wiele ciekawych zadañ matematycznych.
Multimedia
Wybr Mediw

 

Szkolny

Jesieñ
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Brak postw.
Copyright © 2007
Theme z-Disco by zszywak Powered by PHP-Fusion v6.01.17 © 2003-2005 6431462 Unikalnych wizyt