Nazwa Uytkownika Haso      Zapamitaj mnie
Czwartek, 23 Maja, 2024
Nawigacja
Strona G³ówna
Dane teleadresowe
Nasz Patron
Kadra szko³y
Nasze klasy
Kalendarz
Biblioteka
Zajêcia dodatkowe
Zajêcia na basenie
NaCoBeZU
Plan lekcji
Podstawówka
Rada Rodziców
Baza szko³y
Samorz±d uczniowski
Projekty edukacyjne
Odwozy
Artyku³y
Forum
Linki
Kontakt
Galeria
Na mapie
Do pobrania


Uytkownikw Online
Goci Online: 5
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 23
Nieaktywowany Uytkownik: 27
Najnowszy Uytkownik: bruss lii
Nasz Patron
Nowa strona 2

Kalendarium ¿ycia
Józefa Pi³sudskiego (1867-1935)

5 grudnia 1867 r.- narodziny Józefa Pi³sudskiego  w Zu³owie  na Wileñszczy¼nie  w pow. ¶wiêciañskim.   
1877 r. - 1885 r. -nauka  w I Gimnazjum Rz±dowym  w Wilnie.
1885 r. - pocz±tek  studiów medycznych  na Uniwersytecie w Charkowie.
1887 r. - aresztowanie i zes³anie do wschodniej Syberii
grudzieñ  1887 r. - lipiec 1890 r.  - pobyt  na zes³aniu w Kireñsku,
sierpieñ 1890 r. - przeniesienie   do wsi Tunka,
1 lipca 1892 r. - powrót do Wilna.
1893 r. - wst±pienie  do Sekcji Litewskiej PPS.
1894r. -  rozpoczêcie  wydawania  nielegalnego pisma "Robotnik" bêd±cego organem PPS, pe³nienie  równie¿ funkcji redaktora
1896 r. - pobyt w Londynie, uczestnictwo m.in. w Kongresie II Miêdzynarodówki
1900 r. -  aresztowanie w £odzi
1901 r. - ucieczka z wiêzienia
1905 r. - wybór na  szefa  Wydzia³u Spiskowo-Bojowego, kieruj±cego  Organizacj± Bojow± PPS.
1906r. - utworzenie w³asnej partii PPS-Frakcja Rewolucyjna , objêcie kierownictwa nad Organizacj± Bojow± PPS
1908 r. - za³o¿enie wspólnie z  Kazimierz Sosnkowski  tajnego  Zwi±zku Walki Czynnej, maj±cego  szkoliæ oficerów i podoficerów.
1910 r. -  wspó³twórca powo³anego  przez ZWC Zwi±zku Strzeleckiego we Lwowie i Towarzystwa "Strzelec" w Krakowie.
1912 r. - wybór na stanowisko komendanta g³ównego polskich si³ wojskowych.
6 sierpnia 1914r. - wymarsz podleg³ej  Pi³sudskiemu  I Kompanii Kadrowej z Krakowa 
1914-1916 - walki Legionów na froncie przeciw Rosji
16 sierpnia1914r -  utworzenie przez Pi³sudskiego  1 pu³ku piechoty Legionów Polskich.
1914 r. - powo³anie z inicjatywy Pi³sudskiego Polskiej Organizacji Wojskowej.
wrzesieñ  1914 r. - powo³anie Polskiej Organizacji  Narodowej (PON).
lipiec  1917 r. - "kryzys przysiêgowy"  w Legionach,  aresztowanie i osadzenie  w twierdzy magdeburskiej.   
10 listopada 1918 r. - powrót do Warszawy.
11 listopada 1918 r. - przejêcie w³adzy nad wojskiem 
14 listopada 1918 r. - przejêcie  od Rady Regencyjnej w³adzy cywilnej.
22 listopada 1918 r. - objêcie  urzêdu  Tymczasowego Naczelnika Pañstwa, przy zachowaniu  naczelnego dowództwa Wojska Polskiego.
1919-1920 - dowodzenie dzia³aniami w wojnie polsko- bolszewickiej jako Naczelny Wódz i Naczelnik Pañstwa
19 marca 1920 r. - nominacja na  Marsza³ka Polski.
14 grudnia 1922 r. - z³o¿enie  w³adzy Naczelnika Pañstwa na rêce  prezydenta G. Narutowicza.
1923 r.-wycofanie siê  z oficjalnego ¿ycia politycznego i zamieszkanie  w Sulejówku.
maj 1926 r. - dokonanie zbrojnego zamachu stanu, w wyniku którego przej±³ w³adzê w pañstwie.
15 maja1926 r. - powo³anie na stanowisko  ministra spraw wojskowych, pe³nienie  tej  funkcji a¿ do ¶mierci.
31 maja 1926 r. - wybór przez  Zgromadzenie Narodowe na urz±d Prezydenta RP. Stanowiska jednak nie przyj±³.
28 sierpnia 1926 r. - powo³anie na stanowisko  Generalnego Inspektora Si³ Zbrojnych i potencjalnego  Naczelnego  Wodza w wypadku wojny.
2 pa¼dziernika 1926 r. - 27 czerwca 1928 r. - sprawowanie  urzêdu premiera
25 sierpnia - 4 grudnia 1930 r. - pe³nienie funkcji premiera
12 maja 1935 r. - ¶mieræ Józefa Pi³sudskiego w Belwederze. Pochowany zosta³ na Wawelu w krypcie ¶w. Leonarda,  a  jego serce z³o¿one zosta³o w grobie matki na wileñskiej Rossie.

Ciekawostki o Józefie Pi³sudskim

O Kasztance Józefa Pi³sudskiego

Kalendarz

Rok

Certyfikat'

Gimnazjum'

Dlaczego nasze Gimnazjum?


Jesieñ
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszego GIMNZJUM, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi: 164,77 z³, za rok 2016 wynosi: 315,09 z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

Batmat'
Na tej stronie znajdziesz wiele ciekawych zadañ matematycznych.
Multimedia
Wybr Mediw

 

Szkolny

Jesieñ
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Brak postw.
Copyright © 2007
Theme z-Disco by zszywak Powered by PHP-Fusion v6.01.17 © 2003-2005 6573189 Unikalnych wizyt