Nazwa Uytkownika Haso      Zapamitaj mnie
Wtorek, 16 Kwietnia, 2024
Nawigacja
Strona G³ówna
Dane teleadresowe
Nasz Patron
Kadra szko³y
Nasze klasy
Kalendarz
Biblioteka
Zajêcia dodatkowe
Zajêcia na basenie
NaCoBeZU
Plan lekcji
Podstawówka
Rada Rodziców
Baza szko³y
Samorz±d uczniowski
Projekty edukacyjne
Odwozy
Artyku³y
Forum
Linki
Kontakt
Galeria
Na mapie
Do pobrania


Uytkownikw Online
Goci Online: 3
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 23
Nieaktywowany Uytkownik: 27
Najnowszy Uytkownik: bruss lii
Dlaczego nasze Gimnazjum?
Oto 10 powodów, dla których powinna¶/powiniene¶ wybraæ nasze gimnazjum, jako szko³ê na nastêpne kilka lat.

1. Panuje tu bardzo mi³a atmosfera.
2. Nasi nauczyciele s± naszymi sprzymierzeñcami, a nie wrogami i pomagaj± nam w ka¿dej sytuacji.
3. Lekcje odbywaj± siê w kolorowych i mile urz±dzonych salach, dziêki czemu lekcje staj± siê ciekawsze.
4. Mamy wykwalifikowan± kadrê nauczycielsk±, która bardzo dobrze przygotowuje nas do testów podsumowuj±cych nasz± edukacjê w tej szkole.
5. Nasza szko³a posiada w³asny basen, du¿± halê sportow± i swój orlik, co pozwala na rozwijanie swoich pasji, a tak¿e pomaga utrzymaæ dobr± kondycjê.
6. Nasza szko³a oferuje uczniom wiele zajêæ pozalekcyjnych. Mamy dru¿ynê pi³ki no¿nej, a tak¿e dru¿ynê siatkarsk±, równie¿ mo¿na trenowaæ boks. Bardzo czêsto je¼dzimy do s±siednich szkó³ aby zmierzyæ siê z innymi dru¿ynami, a nasze wyniki mo¿na podziwiaæ w szkolnej gablocie, gdzie piêknie l¶ni± puchary.
7. Nasi nauczyciele bardzo staraj± siê, aby szko³a nie kojarzy³a nam siê tylko z lekcjami w ³awkach, dlatego bardzo czêsto organizuj± nam bardzo ciekawe wycieczki. Tradycj± szko³y jest ju¿ coroczny wyjazd na sp³yw kajakowy, lub kilkudniowy wyjazd nad jezioro.
8. Nasza szko³a czêsto wspó³pracuje z wolontariuszami i studentami, dziêki czemu uczniowie uczestnicz± w ró¿nego rodzaju warsztatach edukacyjnych. 9. Uczniowie naszej szko³y od wielu lat pomagaj± innym, uczestnicz± w wielu akcjach maj±cych na celu pomoc dzieciom, biednym czy ofiarom powodzi.
10. Samorz±d uczniowski dba o rozrywkê uczniów, dziêki czemu mamy czêsto zawody sportowe, dyskoteki, konkursy i inne tego typu zabawy.

Wybieraj±c gimnazjum, wybierasz szko³ê, która bêdzie Twoim drugim domem przez nastêpne kilka lat. Jest to wa¿ny etap w ¿yciu ka¿dego m³odego cz³owieka, w tym wieku czêsto zmieniamy swoje pogl±dy. Przez te trzy lata szko³a bardzo na nas wp³ywa, dlatego mo¿esz byæ pewny/ pewna, ¿e wybieraj±c nasze gimnazjum, dokonujesz dobrego wyboru!
Tekst: Ewelina Styrnik, uczennica klasy 3a.


Kalendarz

Rok

Certyfikat'

Gimnazjum'

Dlaczego nasze Gimnazjum?


Jesieñ
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszego GIMNZJUM, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi: 164,77 z³, za rok 2016 wynosi: 315,09 z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

Batmat'
Na tej stronie znajdziesz wiele ciekawych zadañ matematycznych.
Multimedia
Wybr Mediw

 

Szkolny

Jesieñ
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Brak postw.
Copyright © 2007
Theme z-Disco by zszywak Powered by PHP-Fusion v6.01.17 © 2003-2005 6431349 Unikalnych wizyt