Nazwa Uytkownika Haso      Zapamitaj mnie
roda, 19 Czerwca, 2024
Nawigacja
Strona G³ówna
Dane teleadresowe
Nasz Patron
Kadra szko³y
Nasze klasy
Kalendarz
Biblioteka
Zajêcia dodatkowe
Zajêcia na basenie
NaCoBeZU
Plan lekcji
Podstawówka
Rada Rodziców
Baza szko³y
Samorz±d uczniowski
Projekty edukacyjne
Odwozy
Artyku³y
Forum
Linki
Kontakt
Galeria
Na mapie
Do pobrania


Uytkownikw Online
Goci Online: 9
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 23
Nieaktywowany Uytkownik: 27
Najnowszy Uytkownik: bruss lii
Warsztaty fotograficzne
W dniach 9-10.10.2010 r. dziewczyny uczêszczaj±ce na zajêcia dziennikarskie, uczestniczy³y w 24-godzinnych warsztatach fotograficznych w Kolegium Sztuk Piêknych UMCS w Kazimierzu Dolnym „FOTO 24”. Zajêcia prowadzili Max Skrzeczkowski i Daniel Mróz – arty¶ci fotograficy, zwi±zani z tutejsz± uczelni±, wspó³twórcy projektu Galeria Bezdomna. Organizatorzy zaplanowali plenery tematyczne, pracê w studio z modelem, wyk³ady, filmy. Go¶ciem specjalnym by³ Pawe³ Bajew (Kroomen).
To by³o nasze pierwsze spotkanie z fotografi±. Zupe³nie zielone, podjê³y¶my próbê odnalezienia siê w klimacie Kolegium, w¶ród licealistów i studentów dysponuj±cych bardzo dobrym sprzêtem fotograficznym. Tematy plenerów by³y trudne: Cz³owiek, Mój Kazimierz, Smutek, Dynamika. Dziêki wprowadzeniom do ka¿dego z nich, zaczê³y¶my zupe³nie inaczej patrzeæ na ¶wiat. I to zapamiêta³y¶my najbardziej, ¿e „czasem trzeba wej¶æ na p³ot”, albo „podej¶æ na centymetr do cz³owieka”.
M. Zaj±c
Zdjêcia zobacz tutaj.
Andrzejki 2010
Na ten dzieñ czekamy wszyscy. Mo¿e w³a¶nie w tym roku poznamy wreszcie co nam przyniesie przysz³o¶æ. Jak bêdzie mia³ na imiê ten jeden jedyny? Która ze szkolnych miss umówi siê na kawê ze szlochaj±cym po nocach ch³opakiem? Pytañ jest wiele a w³a¶nie w noc andrzejkow± cyganka prawdê ci powie, przek³ute kartonowe serce ujawni ci imiê bliskiej osoby itd. Czy wró¿by siê spe³ni± nie wiemy ale zabawy by³o co niemiara. Wieczór Andrzejkowy przygotowa³a p. Gra¿yna Pietraszko z uczennicami naszego gimnazjum.
Zdjêcia zobacz tutaj.
11 Listopada 2010
Rocznica odzyskania niepodleg³o¶ci przez Polskê jest okazj± do oddania czci bohaterom, którzy polegli w obronie naszej Ojczyzny. Tak te¿ by³o w naszym gimnazjum i w tym roku. Monta¿ s³owny przygotowa³a wychowawczyni klasy 2a p. Magdalena ¯yszkowska wraz z uczniami. Muzycznie oprawi³ tê wznios³± uroczysto¶æ chór szkolny pod batut± p. Ewy Bieniek.
Zdjêcia zobacz tutaj.
Obietnica 2010

22 pa¼dziernika 2010r. uczniowie klasy 1a i klasy 1b naszego gimnazjum z³o¿yli obietnicê gimnazjalisty. W obecno¶ci ca³ej spo³eczno¶ci szkolnej obiecali byæ dobrymi uczniami. Wszyscy trzymamy ich za s³owo!!! Po obietnicy ka¿dy z uczniów zaprezentowa³ siê na forum szko³y. Na koniec by³y konkursy i otrzêsiny, które przygotowali uczniowie klasy 2b. Zdjêcia zobacz tutaj.
Wycieczka rowerowa klasy 1b
18 wrze¶nia uczniowie klasy 1b wraz ze swoim wychowawc± Waldemarem Wo¼niakiem i nauczycielem w-f Wojciechem Iwaniukiem udali siê na wycieczkê rowerow±. By³ to pierwszy etap z ca³ego cyklu pt. "Poznajemy nasza gminê". Trasa liczy³a 27 km i wiod³a z Me³gwi do Krzesimowa, Zalesia, Antoniowa, Dominowa, a dalej lasem do mogi³y powstañca z Powstania Styczniowego w lesie Podzameckim. Nastêpnie przez Podzamcze wrócili¶my do Me³gwi. Pogoda i humory dopisa³y znakomicie. Zobacz to na zdjêciach tutaj.
Sp³yw kajakowy 2009
11 wrze¶nia uczniowie z naszej szko³y udali siê na sp³yw kajakowy po rzece Wieprz. Pogoda dopisa³a, wiêc program zosta³ zrealizowany w ca³o¶ci. Najpierw p³ynêli¶my oko³o dwóch godzin kajakami do zalewu Rudka, gdzie odby³o siê ognisko i pieczenie kie³basek. Sp³yw dostarczy³ nam wiele niezapomnianych wra¿eñ. P³yn±c kajakiem mogli¶my podziwiaæ przepiêkne krajobrazy, przyrodê i widoki. Mimo braku do¶wiadczenia w sp³ywach kajakowych wszyscy ¶wietnie dawali sobie radê podczas zmagañ z krêt± rzek±. Niech ¿a³uj± ci co nie pojechali!!! Zdjêcia zobacz tutaj.
Zakoñczenie roku szkolnego 2008/2009 klas trzecich
Zdjêcia zobacz tutaj.
Polonez 2009
W odtwarzaczu multimedialnym umie¶ci³em filmik Polonez 2009
Strona 63 z 63 << < 60 61 62 63

Kalendarz

Rok

Certyfikat'

Gimnazjum'

Dlaczego nasze Gimnazjum?


Jesieñ
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszego GIMNZJUM, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi: 164,77 z³, za rok 2016 wynosi: 315,09 z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

Batmat'
Na tej stronie znajdziesz wiele ciekawych zadañ matematycznych.
Multimedia
Wybr Mediw

 

Szkolny

Jesieñ
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Brak postw.
Copyright © 2007
Theme z-Disco by zszywak Powered by PHP-Fusion v6.01.17 © 2003-2005 7001421 Unikalnych wizyt