Nazwa Uytkownika Haso      Zapamitaj mnie
roda, 19 Czerwca, 2024
Nawigacja
Strona G³ówna
Dane teleadresowe
Nasz Patron
Kadra szko³y
Nasze klasy
Kalendarz
Biblioteka
Zajêcia dodatkowe
Zajêcia na basenie
NaCoBeZU
Plan lekcji
Podstawówka
Rada Rodziców
Baza szko³y
Samorz±d uczniowski
Projekty edukacyjne
Odwozy
Artyku³y
Forum
Linki
Kontakt
Galeria
Na mapie
Do pobrania


Uytkownikw Online
Goci Online: 11
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 23
Nieaktywowany Uytkownik: 27
Najnowszy Uytkownik: bruss lii
Certyfikat
Komunikat

Dyrektor Szko³y Podstawowej w Me³gwi informuje, ¿e 11 kwietnia 2019r. wp³ynê³a informacja od komitetu strajkowego. Komitet strajkowy zawiesi³ akcjê strajkow± pracowników Szko³y Podstawowej w Me³gwi z dniem 12 kwietnia 2019r. W zwi±zku z tym od 12 kwietnia lekcje w szkole podstawowej odbêd± siê wed³ug planu. Uczniowie uczêszczaj±cy do gimnazjum przyst±pi± do trzeciej czê¶ci egzaminu gimnazjalnego.

Droga Krzy¿owa w Dolinie Krzy¿y
W okresie wielkiego Postu spo³eczno¶æ naszej szko³y uczestniczy³a po raz kolejny w drodze krzy¿owej w krzesimowskiej Dolinie Krzy¿y. To modlitewno-patriotyczne spotkanie zgromadzi³o tak¿e mieszkañców, go¶ci, przedstawicieli Jaworzniaków i w³adze naszej gminy. Obecna by³a pani wójt Magdalena Wójcik przewodnicz±cy Rady Gminy Janusz Oleszek i radni. Nabo¿eñstwo poprowadzi³ ks. proboszcz Dariusz Moczulewski. Uczniom i nauczycielom towarzyszyli ksiê¿a katecheci ks. Rafa³ Lewandowski i ks. Pawe³ Szczygliñski. Oprawê muzyczn± przygotowa³ zespó³ uczniowsko-nauczycielski pod kierunkiem pana Andrzeja Mêdzelewskiego.
Pani dyrektor Halina Za³oga wraz Pani± Magdalen± Mazurek-¦cirka ze szko³y w Krzesimowie przygotowa³y rozwa¿ania, ³±cz±ce tre¶ci religijne, historyczne i patriotyczne, w nawi±zaniu do oznakowania kolejnych stacji, które upamiêtniaj± cz±stki polskiej Golgoty. Pani dyrektor powiedzia³a: Spotykamy siê tu w miejscu ka¼ni i ofiary, aby g³o¶no wyznaæ, ¿e w tym trudnym okresie naszej historii jeste¶my przy Chrystusie. Te kamienie pod krzy¿ami stacji drogi krzy¿owej wo³aj± o nasz± modlitewn± pamiêæ i przypominaj± ogrom niewinnego cierpienia. Krzesimowska Golgota, ufundowana przez przedstawicieli ¯o³nierzy Wyklêtych, u¶wiadamia nam, ¿e walka w obronie niepodleg³o¶ci, godno¶ci i wiary toczy siê ci±gle, walka z ateizmem, zgorszeniem i skarleniem ducha.
Droga krzy¿owa mia³a godn± oprawê, prowadzili ja harcerze, z towarzyszeniem szkolnego sztandaru k³aniaj±cego siê przy ka¿dej stacji w tak¿e w ho³dzie poleg³ym za wolno¶æ naszej ojczyzny. Przy ka¿dym krzy¿u sta³y honorowe warty ze zniczami pamiêci i le¿a³y wi±zanki bia³o-czerwonych kwiatów. Poruszaj±ce s³owa rozwa¿añ, przypominaj±cych epizody z polskiej najnowszej historii, a czytanych przez uczniów i pani± dyrektor, dope³nia³ ¶piew zespo³u muzycznego z towarzyszeniem gitar. By³a to wzruszaj±ca lekcja patriotyzmu i wiary. Zdjêcia zobacz w naszej. Zdjêcia zobacz w galerii.
Grupa Zaelektryzowani
18 marca 2019 roku w naszej szkole go¶ci³a Grupa Zaelektryzowani. By³a to niezwyk³a lekcja fizyki, chemii i biologii na ¿ywo. Uczniowie mogli ogl±daæ eksperymenty i do¶wiadczenia, jak w prawdziwym laboratorium.
Nauka przekazana zosta³a w zabawnej i atrakcyjnej formie. Do¶wiadczenia z ciek³ym azotem, helem i wodorem wzbudzi³y najwiêksze zainteresowanie. Uczniowie obserwowali miêdzy innymi: zjawisko powstawania chmury w szklanym s³oju, efekt dzia³ania fali uderzeniowej. Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Zebranie z rodzicami
Zebranie z rodzicami odbêdzie siê 28 marca 2019 roku o godz. 16:00
- spotkanie ogólne na hali sportowej,
- spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.
IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej
20 marca 2019r. uczniowie kl. IIIa naszego gimnazjum Krystian Chyliñski i Jakub Mendzelewski brali udzia³ w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej organizowanym przez PCEZ w ¦widniku. To ju¿ 15-to letnia tradycja naszej szko³y, w wiêkszo¶ci z sukcesami. Tym razem Jakub, po dogrywce, z III miejsca jednym punktem spad³ na IV miejsce. Ogó³em w Konkursie wziê³o udzia³ 38 uczniów. Wiedza o Unii jest przydatna w wielu kierunkach, np. w planowaniu rozwoju osobowego. Zdjêcia zobacz w galerii.
XXIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji K. K. Baczyñskiego
13 marca 2019 r. w II Liceum Ogólnokszta³c±cym im. K. K. Baczyñskiego odby³ siê XXIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji K. K. Baczyñskiego. Uczniowie klas ósmych, trzecich gimnazjalnych i liceali¶ci prezentowali utwory tego¿ poety. Repertuar by³ bardzo urozmaicony, interpretacje tekstów pomys³owe, kultura s³owa wielka. W grupie prawie trzydziestoosobowej byli równie¿ uczniowie Szko³y Podstawowej w Me³gwi: Kacper Wróbel i Weronika Ko³odziejczyk z klasy VIII oraz Patryk Skiba, £ukasz Zadora i Eryk Gadza³a z klasy IIIb oddzia³u gimnazjalnego. Wszyscy nasi przedstawiciele wykazali siê niesamowitymi umiejêtno¶ciami recytatorskimi, za¶ szczególnie docenieni przez jury zostali: Kacper Wróbel, który zaj±³ II miejsce i Weronika Ko³odziejczyk, która otrzyma³a wyró¿nienie. Uczniów do konkursu przygotowa³a pani Elwira Iwaniuk.
Zdjêcia zobacz w galerii.
Warsztaty kartek Wielkanocnych
Szko³a nasza ma propozycjê zorganizowania warsztatów wielkanocnych wykonywania trójwymiarowych kartek (2 sztuki). Mo¿na zapisywaæ siê indywidualnie lub w parach, np. mama z dzieckiem, siostry. Koszt: 35 z³, prowadz±ca: Beta Pitek.Cena jest uzale¿niona od profesjonalnych materia³ów do scrapbookingu. Maxymalna liczba osób 10 -12. Warsztaty mog³yby siê odbyæ po lekcjach, np. w który¶ czwartek np. ok. 14:00. Przyk³ady kartek, które bêdziecie siê mogli nauczyæ tworzyæ zobacz tutaj
Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych
Instytut Pamiêci Narodowej w Lublinie z okazji obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych przygotowa³ bogat± ofertê po¶wiêcon± tej tematyce.
6 marca 2019 uczniowie klasy VIII oraz klasy III „A” wraz z wychowawczyni± Pani± Ew± Ma³ysz-Kubiæ oraz Pani± Halin± Za³og± uczestniczyli w siedzibie Instytutu w spotkaniu z Pani± dr Janin± Kie³boñ autork± ksi±¿ki „Wiê¼niarki polityczne Lubelszczyzny 1944-1956”.
Spotkanie otworzy³ dyrektor IPN Lublin Pan Marcin Krzysztofik. Na samym pocz±tku zosta³a zaprezentowana impresja filmowa stworzona z okazji Narodowego Dnia Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych przez Oddzia³owe Biuro Edukacji Narodowej IPN Lublin.
Spotkanie poprowadzi³a i wyg³osi³a przedmowê Pani Barbara Oratowska – kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddzia³ Muzeum Lubelskiego w Lublinie.
Uczestnicy spotkania mieli okazjê zapoznanie siê z losami wiê¼niarek politycznych z Lubelszczyzny. Pani dr Janina Kie³boñ, ze szczegó³ami opowiedzia³a o swojej ksi±¿ce. Na zakoñczenie uczestnicy spotkania obejrzeli film dokumentalny po¶wiêcony ciê¿kiemu wiêzieniu dla kobiet w Bydgoszczy pod tytu³em „Fordon”.
Fina³ akcji charytatywnej na rzecz Bractwa Mi³osierdzia im. ¶w. Brata Alberta
Drodzy Kole¿anki i Koledzy
Dziêkujemy!!!!!

W dniach w dniach od 26 lutego do 05 marca w naszej szkole przeprowadzona zosta³a akcji charytatywnej na rzecz Bractwa Mi³osierdzia im. ¶w. Brata Alberta w Lublinie.
Akcjê wsparli przedstawiciele z wszystkich klas z naszej szko³y- od najm³odszych do gimnazjalistów. Zebrali¶my 18 sztuk konserw oraz datki pieniê¿ne. Po raz kolejny udowodnili¶my, ¿e razem mo¿emy du¿o!!
Zebrali¶my 137,93 z³
Za zebrane pieni±dze zakupione zosta³y konserwy.
06 marca 2019 uczniowie klasy III „A” - Julia Zieliñska, Magdalena Trybu³a, Szymon Jaworski i Krzysztof Warda pod opiek± Pani Ewy Ma³ysz- Kubiæ dostarczyli do siedziby Bractwa w Lublinie przy ulicy Zielonej 3, osiemdziesi±t sztuk konserw. (wiêc by³o co d¼wigaæ).
W najbli¿szy pi±tek- 8 marca bêdziemy obchodziæ dwunast± rocznicê ¶mierci ksiêdza Jana Mazura. Akcja, któr± przeprowadzili¶my by³a po¶wiêcona Jego pamiêci, poniewa¿ to On by³ jednym z za³o¿ycieli Towarzystwa Pomocy B³ogos³awionego Brata Alberta w Lublinie. Zdjêcia zobacz w galerii.
Warsztaty "CEL-ROZWÓJ"
Na 13 marca zosta³y zaplanowane warsztaty dla uczniów od godz. 2 lekcyjnej (uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy). Czas trwania jednego warsztatu to ok. 60 minut.
Zajêcia poprowadzi Socjolog, Instruktor Akademii M³odzie¿owej przy Fundacji Szczê¶liwe Dzieciñstwo, dyplomowany tutor, trener biznesu i coach.
Dziêki naszym warsztatom dowiesz siê:
• w jaki sposób planowaæ swój czas i organizowaæ zajêcia (dziêki temu unikniesz zagro¿eñ jakimi s± uzale¿nienia od internetu, telefonu, gier itp.),
• jak byæ osob± bardziej asertywn± (nauczysz siê technik mówienia „NIE” np. u¿ywkom),
• jak skutecznie wyznaczaæ i osi±gaæ cele (nauczysz siê technik motywacji i koncentracji pomocnych w nauce)
• poznasz techniki radzenia sobie ze stresem oraz trem± towarzysz±c± wyst±pieniom publicznym,
• nabierzesz wiêkszej pewno¶ci siebie.
Strona 2 z 63 < 1 2 3 4 5 > >>

Kalendarz

Rok

Certyfikat'

Gimnazjum'

Dlaczego nasze Gimnazjum?


Jesieñ
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszego GIMNZJUM, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi: 164,77 z³, za rok 2016 wynosi: 315,09 z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

Batmat'
Na tej stronie znajdziesz wiele ciekawych zadañ matematycznych.
Multimedia
Wybr Mediw

 

Szkolny

Jesieñ
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Brak postw.
Copyright © 2007
Theme z-Disco by zszywak Powered by PHP-Fusion v6.01.17 © 2003-2005 7001519 Unikalnych wizyt