Nazwa Uytkownika Haso      Zapamitaj mnie
roda, 19 Czerwca, 2024
Nawigacja
Strona G³ówna
Dane teleadresowe
Nasz Patron
Kadra szko³y
Nasze klasy
Kalendarz
Biblioteka
Zajêcia dodatkowe
Zajêcia na basenie
NaCoBeZU
Plan lekcji
Podstawówka
Rada Rodziców
Baza szko³y
Samorz±d uczniowski
Projekty edukacyjne
Odwozy
Artyku³y
Forum
Linki
Kontakt
Galeria
Na mapie
Do pobrania


Uytkownikw Online
Goci Online: 23
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 23
Nieaktywowany Uytkownik: 27
Najnowszy Uytkownik: bruss lii
Rekolekcje 2019
Rekolekcje dla uczniów Szko³y Podstawowej w Me³gwi odbêd± siê w dniach 31.03 - 02.04.2019 o godz. 12:00
PROJEKT International Education
Zapraszamy Rodziców i uczniów do zapoznania siê z projektem. Szczegó³y znajdziesz na slajdach.
Akcja charytatywna
Drogie Kole¿anki i Koledzy
Nied³ugo - bo 8 marca bêdziemy obchodziæ dwunast± rocznicê ¶mierci ksiêdza Jana Mazura.
Ksi±dz Jan pochodzi³ z naszej parafii i od samego pocz±tku kierowa³ siê w swojej dzia³alno¶ci przes³aniem ¦w. Brata Alberta:
„Powinno siê byæ dobrym jak chleb, który dla wszystkich le¿y na stole, z którego ka¿dy mo¿e kês dla siebie ukroiæ i nakarmiæ siê, je¶li jest g³odny.”
Jak co roku organizujemy akcjê charytatywn±, wspieraj±c± jego dzie³o.
W tym roku zbieramy konserwy rybne, lub symboliczn± z³otówkê (1 z³).
Akcja bêdzie prowadzona w dniach od 26 lutego do 05 marca.
Dziêkujemy za wsparcie !!!!
Konkurs po¶wiêcony pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych
04 marca (poniedzia³ek) o godzinie 11:15 odbêdzie siê szkolny konkurs po¶wiêcony pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów zainteresowanych t± tematyk± z klas VI- VIII oraz dla uczniów gimnazjum.
Zajêcia na basenie
Zajêcia dla uczniów na basenie w szkole podstawowej w Me³gwi bêd± siê odbywa³y od 25.02.2019 r. (poniedzia³ek). Basen szkolny jest czynny, temperatura wody w dniu 22.02.2019 wynosi³a 29,4 C.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z basenu.
Dodatkowe zajêcia sportowe
Od II semestru (25.02.2019r ) w naszej szkole bêdzie prowadzonych 10 godzin dodatkowych zajêæ sportowych (SKSy). Zajêcia bêd± prowadzone w ró¿nych grupach wiekowych. Zajêcia poprowadz± nauczyciele wychowania fizycznego: p. W. Iwaniuk i p. M. Kawalec. Proszê zapisywaæ najm³odszych na zajêcia sportowo- ruchowe. Terminy zajêæ bêd± ustalane tak by mo¿liwie najbardziej dopasowaæ do planu lekcji. O szczegó³y proszê pytaæ prowadz±cych zajêcia.
Zapraszamy
Je¶li masz nudy w czasie ferii zimowych i chcesz pograæ w pi³kê na hali sportowej, ping- ponga, pi³karzyki, gry planszowe zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów w godzinach 9-12 do szko³y w Me³gwi. Tu mi³o spêdzisz czas w gronie swoich kolegów i rówie¶ników. Zapewniamy opiekê i poczêstunek oraz herbatê. Mo¿esz tak¿e pograæ na komputerach, poskakaæ na skakance czy pokrêciæ hola-hop, pouk³adaæ puzzle, pograæ w badbintona, szachy, warcaby. Przeka¿ tê informacjê swoim kolegom.
Filharmonia Lubelska w naszej szkole
8 lutego 2019 roku wyst±pili dla naszych uczniów muzycy z filharmonii lubelskiej. Ten koncert edukacyjny w sposób barwny i urozmaicony pozwala lepiej uczniom przyswoiæ wiadomo¶ci i zagadnienia z podstawy programowej. Spotkanie i koncert to swoista LEKCJ¡ MUZYKI, prezentuje muzykê w sposób przystêpny i ciekawy, dopasowany do mo¿liwo¶ci percepcyjnych dzieci i m³odzie¿y. M³odzi s³uchacze prowokowani do aktywnego udzia³u w koncercie poszerzaj± swoj± wiedzê o instrumentach, kompozytorach, formach i stylach muzycznych oraz buduj± potrzebê obcowania z muzyk± w ¿yciu codziennym.
Konkurs „M³odzi pisz±” – zapraszamy
W konkursie mog± wzi±æ uczniowie klas siódmych, ósmych, trzecich gimnazjum oraz szkó³ ¶rednich. Jego g³ównym celem jest rozwijanie wra¿liwo¶ci literackiej, zainteresowañ i talentów uczniów, równie¿ tych z dysleksj±.
Konkurs obejmuje dwie kategorie – poezjê i prozê. Mog± wzi±æ w nim udzia³ wszyscy zainteresowani uczniowie. Organizatorzy zachêcaj± do tego równie¿ uczniów z dysleksj±, poniewa¿ uczestnicy przygotowuj± pracê w domu. Bêd± wiêc mogli j± odpowiednio zredagowaæ.
‒ Wiem, ¿e w uczniach tkwi ogromny potencja³ twórczy, niezale¿nie od tego, czy maj± trudno¶ci w czytaniu i pisaniu, czy nie. Chcemy daæ szansê równie¿ uczniom, którzy czêsto s± dyskwalifikowani w tej dziedzinie – zachêca do udzia³u Anna Andryjanek, Komisarz konkursu.
Forma konkursu
Zadaniem ka¿dego uczestnika jest przes³anie jednego utworu – wiersza lub tekstu prozatorskiego, przy czym mo¿na przygotowaæ pracê w obu kategoriach. Organizatorzy nie narzucaj± tematyki tekstów, jednak zastrzegaj±, ¿e nie mo¿na wysy³aæ prac ju¿ nagrodzonych w innych konkursach.
Pracê nale¿y zapisaæ w formacie PDF i przes³aæ mailowo pod adres konkurs.literacki.olpi@wp.pl do 28 lutego bie¿±cego roku. Co wa¿ne ‒ utwory powinny liczyæ do 20 stron A4, poza tym dopuszczalny jest dowolny rodzaj czcionki o rozmiarze 12. Utwór powinien byæ podpisany pseudonimem artystycznym oraz musi zawieraæ dane klasy i szko³y. Niepodpisane teksty zostan± odrzucone.
Og³oszenie wyników nast±pi 21 marca tego roku o godz. 13 w siedzibie OLPI mieszcz±cej siê przy ul. Polanki 124 w Gdañsku.
Na laureatów czekaj± cenne nagrody.
Konkursowi patronuje Gdañski Klub Poetów, Wspólnota Gdañska, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdañsku oraz Wydawnictwo Operon.
Szczegó³owe informacje o konkursie oraz kontakt do organizatorów u nauczycieli jêzyka polskiego.
Wystêp muzyków z Filharmonii Lubelskiej
Zapraszamy na wystêp muzyków z Filharmonii Lubelskiej, który odbêdzie siê 8 lutego 2019 (pi±tek) dla uczniów ca³ej szko³y.
Szkolny kalendarz
Zapraszamy rodziców i uczniów naszej szko³y do przegl±dania naszego szkolnego kalendarza (ikonka w prawym górnym rogu naszej strony), gdzie mo¿na zobaczyæ jakie wydarzenia, uroczysto¶ci, wycieczki, wyjazdy i imprezy odbêd± siê w naszej szkole lub s± planowane.
Strona 3 z 63 < 1 2 3 4 5 6 > >>

Kalendarz

Rok

Certyfikat'

Gimnazjum'

Dlaczego nasze Gimnazjum?


Jesieñ
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszego GIMNZJUM, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi: 164,77 z³, za rok 2016 wynosi: 315,09 z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

Batmat'
Na tej stronie znajdziesz wiele ciekawych zadañ matematycznych.
Multimedia
Wybr Mediw

 

Szkolny

Jesieñ
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Brak postw.
Copyright © 2007
Theme z-Disco by zszywak Powered by PHP-Fusion v6.01.17 © 2003-2005 7000100 Unikalnych wizyt