Nazwa Uytkownika Haso      Zapamitaj mnie
Niedziela, 14 Lipca, 2024
Nawigacja
Strona G³ówna
Dane teleadresowe
Nasz Patron
Kadra szko³y
Nasze klasy
Kalendarz
Biblioteka
Zajêcia dodatkowe
Zajêcia na basenie
NaCoBeZU
Plan lekcji
Podstawówka
Rada Rodziców
Baza szko³y
Samorz±d uczniowski
Projekty edukacyjne
Odwozy
Artyku³y
Forum
Linki
Kontakt
Galeria
Na mapie
Do pobrania


Uytkownikw Online
Goci Online: 4
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 23
Nieaktywowany Uytkownik: 27
Najnowszy Uytkownik: bruss lii
Bal Gimnazjalny 2019
26 stycznia 2019 roku w naszej szkole odby³ siê ostatni bal gimnazjalny. Na nasz bal przybyli honorowi go¶cie - Pani Wójt Gminy Me³giew Magdalena Wójcik, ksi±dz dziekan Dariusz Moczulewski, Pan Przewodnicz±cy Rady Gminy Me³giew Janusz Oleszek, Pani Sekretarz Gminy Me³giew Anna Dygulska, Pani Mariola Matyja¶kiewicz oraz dyrektorzy szkó³, których jeste¶my absolwentami - Pani Magdalena Mazurek-¦cirka, Pani Anna Ciechan oraz Pan Andrzej Salitra. Klasy trzecie oraz VIII szko³y podstawowej rozpoczê³y bal staropolskim polonezem. Tu¿ po tym g³os zabrali przedstawiciele Rady Rodziców. Niespodziank± wieczoru by³a belgijka, która z pewno¶ci± o¿ywi³a atmosferê. Po tak mocnej dawce wra¿eñ wizualnych nadszed³ czas na tort. Po czê¶ci artystycznej uczniowie, w podziêce za trud w³o¿ony w edukacjê, wrêczyli nauczycielom piêkne bia³e ró¿e. Gdy czê¶æ oficjalna dobieg³a koñca, zaczê³a siê wspólna zabawa dyskotekowa prowadzona przez DJ. Ten dzieñ z pewno¶ci± zostanie na d³ugo w naszej pamiêci! Tekst: Aleksandra Pachuta i Eryk Gadza³a.
Wiêcej zdjêæ zobacz w galerii
Opowie¶æ Wigilijna
10.01.2019r. (czwartek) wyjechali¶my do Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Mia³ tam miejsce spektakl w wykonaniu aktorów Sceny Polskiej Teatru Cieszyñskiego w Czeskim Cieszynie. By³a to adaptacja utworu Charlesa Dickensa ,,Opowie¶æ wigilijna'', któr± wyre¿yserowa³ Bogdan Kokotek. Bardzo spodoba³a nam siê gra aktorów, oprawa d¼wiêkowa, scenografia, choreografia, kostiumy oraz rekwizyty. Na spektakl oprócz uczniów klasy 3b, pojechali równie¿ uczniowie klas 3a gimnazjum, a tak¿e 7 i 8 Szko³y Podstawowej. Wyjazd zorganizowa³a P. Elwira Iwaniuk, jako opiekunowie pojecha³y z nami tak¿e P. Katarzyna Wróbel oraz P. Ewa Ma³ysz.
Tekst:
Amelka Sulowska i Patryk Skiba kl IIIb
Zdjêcia:
Julia Grabowska, £ukasz Zadora i Weronika Szaba³a kl IIIb. Zdjêcia zobacz w galerii.
¯yczenia
Spotkanie op³atkowe 2018
20 grudnia 2018r. uczestniczyli¶my w szkolnej Wigilii. Tym razem, arty¶ci zaprezentowali najpiêkniejsze kolêdy i pastora³ki. Wyst±pili uczniowie z oddzia³u przedszkolnego i klas m³odszych, chór szkolny oraz zespó³ instrumentalno - wokalny. ¯yczenia "radosnych ¶wi±t" z³o¿yli: pani dyrektor Halina Za³oga, ks. kan. Dariusz Moczulewski, pani Magdalena Wójcik - wójt gminy Me³giew, pan Janusz Oleszek - przewodnicz±cy rady gminy oraz Kacper Wróbel - przedstawiciel SU. Wprowadzeni w nastrój nadchodz±cych ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia, podzielili¶my siê op³atkiem. Zdjêcia zobacz w galerii.
Na lodowisku
07.12.2018 roku przez gimnazjalny samorz±d szkolny zosta³a zorganizowana wycieczka na ³y¿wy dla klas 7, 8, 3a i 3b. Pani Gra¿yna Sobocka, Pani Magdalena ¯yszkowska, Pan Rados³aw Grygiel oraz ksi±dz Rafa³ Lewandowski sprawowali nad nami opiekê. Mimo wielu upadków nikt siê nie podda³ i w pe³ni wykorzysta³ czas na lodzie. Wszyscy wrócili cali i zdrowi. Chêtni na czêstsze wyjazdy na lodowisko. Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Certyfikat Udzia³u "Aktywny Samorz±d Uczniowski"
14.12 2018 roku odby³o siê podsumowanie projektu Aktywny Samorz±d Uczniowski w Lubelskim Centrum Kszta³cenia Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyñskiego w Lublinie.
Nasza szko³a uzyska³a Certyfikat Uczestnictwa w tym projekcie. Na podsumowanie projektu pojecha³o do Lublina 16 uczniów, gdzie zaprezentowali swój filmik z dzia³alno¶ci samorz±du uczniowskiego.
Zdjêcia zobacz w galerii.

Prezentowany na podsumowaniu projektu film zobacz poni¿ej.

Mat-Mag 2018

Zaproszenie do konkursu
Regulamin konkursu
Zg³oszenie do konkursu

Ogólnopolski Festiwal Biegowy Szkó³ im. Józefa Pi³sudskiego
Uczniowie naszej gminy w ten wyj±tkowy i niecodzienny sposób ¶wiêtowali 100 rocznicê Odzyskania przez Polskê Niepodleg³o¶ci. W dniach 9-11 listopada przebywali w stolicy gdzie mogli startowaæ i konkurowaæ w biegach. Reprezentacja naszej szko³y zosta³a zaproszona do udzia³u w Ogólnopolskim Festiwalu Biegowym Szkó³ im. Józefa Pi³sudskiego. Organizatorem festiwalu by³ Klub Sportowy Ski Test Kraków, obs³uguj±cy sportowy projekt na 100-lecie odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci.
Program Festiwalu obejmowa³ trzy ró¿e formy aktywno¶ci biegowej:
• Sztafetê Stulecia 4x2018 m (bieg terenowy na AWF)
• Halow± Sztafetê o Puchar AWF Józefa Pi³sudskiego 4x400 m (AWF)
• Milê Stulecia Niepodleg³o¶ci o Puchar Ministerstwa Sportu i Turystyki (bieg uliczny na dystansie 1918 m przy Centrum Olimpijskim).
Pierwszego dnia mogli¶my zwiedziæ muzeum na Zamku Królewskim w Warszawie, pospacerowaæ po Starówce, zobaczyæ pomniki: Ma³ego Powstañca, Kolumnê Zygmunta, Pomnik Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, Ofiar Katastrofy Smoleñskiej, Prezydenta Lecha Kaczyñskiego, Grób Nieznanego ¯o³nierza.
Uczniowie godnie reprezentowali gminê i szko³ê, na podkre¶lenie zas³uguje fakt , ¿e uczeñ klasy VII Adrian Kulik zdoby³ III miejsce w kategorii ch³opców w Mili Stulecia.
Ka¿dy uczeñ za udzia³ w tym piêknym wydarzeniu otrzyma³ dyplom, medal, koszulki startowe i pami±tkowe gad¿ety.
Dla uczniów przygotowano jeszcze kilka niespodzianek a mianowicie bieg w sztafecie rekreacyjnej z olimpijczykami Tomkiem Majewskim, Zosi± Klepack±, zwiedzanie Centrum Olimpijskiego, obiektów AWF, zobaczenie biegu na 100 km na terenie AWF-u.
Zdjêcia zobacz w galerii.
Zawody p³ywackie w ¦widniku
Reprezentacja Szko³y Podstawowej w Me³gwi uczestniczy³a w zawodach p³ywackich. Eliminacje powiatowe w p³ywaniu dru¿ynowym rozegrane zosta³y 16 listopada 2018 roku w ¦widniku. Dru¿yna w sk³adzie - Krzysztof Warda, Mateusz Wòjcik, Dawid Banach, Szymon Jaworski, Filip Sitnik i Jakub Mendzelewski zajê³a trzecie miejsce. Gratulacje.
Zdjêcia zobacz w galerii.
Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Anny Kamieñskiej
W Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej im. A. Kamieñskiej w ¦widniku zorganizowany zosta³ 14. 11. 2018 r. Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Anny Kamieñskiej. Uczestnicy recytowali utwory tej¿e poetki oraz Wis³awy Szymborskiej i Micha³a Rusinka. W¶ród laureatów znale¼li siê reprezentanci Szko³y Podstawowej w Me³gwi. W kategorii klas I – III Gabriel Iwaniuk zaj±³ drugie miejsce; w kategorii klas IV – VI Nikola Wójcik zajê³a trzecie miejsce, za¶ w kategorii klas VII, VIII i gimnazjum Ala Wasilewska z klasy IIIa gimnazjum zajê³a drugie, natomiast Kacper Wróbel z klasy VIII trzecie miejsce. Wszystkim zwyciêzcom gratulujemy. S³owa uznania nale¿± siê te¿ instruktorkom, które przygotowa³y m³odzie¿ do wystêpu – Pani Elwirze Iwaniuk, Pani Katarzynie Wróbel i Pani Urszuli Cie¶li. Zdjêcia zobacz w galerii.
NARODOWE ¦PIEWANIE HYMNU
W odpowiedzi na pro¶bê minister edukacji Anny Zalewskiej nasza szko³a w³±czy³a siê w bicie rekordu w narodowym ¶piewaniu hymnu, co mia³o zwi±zek z obchodami stulecia odzyskania niepodleg³o¶ci.
9 listopada, dok³adnie o godzinie 11:11 wszyscy uczniowie i nauczyciele uroczy¶cie od¶piewali czterozwrotkowy hymn Polski. Wspólnie z ksiêdzem Paw³em Szczygliñskim, który piêknie wtórowa³ do mikrofonu, najm³odsze przedszkolaki, starsze dzieci, m³odzie¿ i doro¶li z godno¶ci± za¶piewali Mazurka D±browskiego, popisuj±c siê przy tym znajomo¶ci± s³ów i melodii tej najpiêkniejszej i najwa¿niejszej pie¶ni narodowej.
By³a to niezwykle podnios³a chwila a zarazem niezwyk³a lekcja patriotyzmu, która na d³ugo pozostanie w sercach wszystkich. Zdjêcia zobacz w galerii.
Strona 4 z 63 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Kalendarz

Rok

Certyfikat'

Gimnazjum'

Dlaczego nasze Gimnazjum?


Jesieñ
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszego GIMNZJUM, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi: 164,77 z³, za rok 2016 wynosi: 315,09 z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

Batmat'
Na tej stronie znajdziesz wiele ciekawych zadañ matematycznych.
Multimedia
Wybr Mediw

 

Szkolny

Jesieñ
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Brak postw.
Copyright © 2007
Theme z-Disco by zszywak Powered by PHP-Fusion v6.01.17 © 2003-2005 7194521 Unikalnych wizyt