Nawigacja
bullet Strona G³ówna
bullet Dane teleadresowe
bullet Kadra
bullet Dokumenty szkolne
bullet Plan zajêæ
bullet Kalendarz
bullet Zajêcia na basenie
bullet Rada Rodziców
bullet Dla Rodziców
bullet Dla ucznia
bullet Nasz Patron
bullet Nasza baza
bullet Nasz sztandar
bullet Nasi absolwenci
bullet Nasze sukcesy
bullet Nasze osi±gniêcia sportowe
bullet Uczniowie na start
bullet Nasze klasy
bullet Rzecznik Praw Ucznia
bullet Samorz±d uczniowski
bullet Biblioteka
bullet Rekrutacja
bullet Zajêcia dodatkowe
bullet Artyku³y
bullet Sze¶ciolatki
bullet Odwozy
bullet ¦wietlica szkolna
bullet Gimnazjum
bullet Przedszkolaki na start
bullet Forum
bullet Linki
bullet Kontakt
bullet Nasze fotki
bullet Projekt - indywidualizacja nauczania


Uytkownikw Online
Goci Online: 3
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 32
Nieaktywowany Uytkownik: 1629
Najnowszy Uytkownik: Beata123

6- latki w naszej szkole
Od wrze¶nia 2013 roku w naszej szkole naukê rozpoczê³y sze¶ciolatki. 9 –cioro najm³odszych uczniów uczy siê w swojej sali lekcyjnej, specjalnie do tego dostosowanej - czê¶æ edukacyjna i rekreacyjna. Uczniowie maj± k±cik do zabawy, sporo miejsca na aktywno¶æ ruchow± i odpoczynek pomiêdzy nauk±, maj± mo¿liwo¶æ pozostawiania w szkole czê¶ci swoich podrêczników i przyborów szkolnych. Wychowawczyni prowadzi k±cik przyrody w sali lekcyjnej umo¿liwiaj±cy prowadzenie hodowli i obserwacji ro¶lin. Uczniowie mog± korzystaæ z zajêæ opiekuñczo – wychowawczych w ¶wietlicy szkolnej. Szko³a zapewnia pomoc psychologiczno- pedagogiczn±. Uczniowie mog± korzystaæ z dowozów i odwozów po zajêciach. Do dyspozycji najm³odszych szko³a zapewnia hu¶tawki przed szko³±, plac zabaw przy gimnazjum, boiska sportowe na orliku szkolnym, zajêcia na basenie szkolnym oraz zajêcia sportowe na hali sportowej Zespo³u. Uczniowie klasy I uczestnicz± w wielu wydarzeniach szkolnych: dyskoteka andrzejkowa, zabawa choinkowa, wspólne akademie i uroczysto¶ci szkolne. Uczniowie mog± spo¿ywaæ ciep³e posi³ki w jadalni szkolnej, uczestnicz± w programach „szklanka mleka” i „owoce w szkole”. Podczas zajêæ na basenie szkolnym dla nieæwicz±cych jest zapewniona opieka n-la. Wychowawczyni k³adzie du¿y nacisk na okres adaptacji dziecka w szkole oraz indywidualne podej¶cie do ka¿dego ucznia (tre¶ci programu oraz sposób i tempo realizacji dostosowane s± do indywidualnych potrzeb dziecka). Szczególnie zwraca siê uwagê na czas trwania zajêæ edukacyjnych i ich intensywno¶æ oraz d³ugo¶æ przerw. Dzieci aktywnie uczestnicz± w ¿yciu szko³y bior±c udzia³ w ró¿nych konkursach plastycznych i wokalnych. Nauczycielka uczestniczy³a w kursie doskonal±cym "Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowo¶ci szkolnej SGS i wspomaganie dzieci piêcioletnich w osi±ganiu gotowo¶ci do podjêcia nauki w szkole" oraz konferencji metodycznej na temat "Sze¶cioletni uczeñ - o dojrza³o¶ci szkolnej w sferze poznawczej i fizycznej
Zdjêcia Urszula Cie¶la

Kalendarz

Rok

dziennik'

Klikaj±c w powy¿sz± grafikê otworzysz stronê z dziennikiem elektronicznym.


1%'
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszej szko³y, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi : 262,42 z³, za rok 2016 wynosi: 121,95z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

dziennik'


Bezpieczniki'

dziennik'


Galeria'

Sze¶ciolatki'

Sze¶ciolatki'
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.Sze¶ciolatki'
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Ppiotreek
02/04/2014 19:58
1 kwietnia 2014 roku klasa 6 napisa³a sprawdzian szóstoklasistyCopyright © 2007
z-BlueFlower Theme by zszywak
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 © 2003-2005
6022666 Unikalnych wizyt