Nawigacja
bullet Strona G³ówna
bullet Dane teleadresowe
bullet Kadra
bullet Dokumenty szkolne
bullet Plan zajêæ
bullet Kalendarz
bullet Zajêcia na basenie
bullet Rada Rodziców
bullet Dla Rodziców
bullet Dla ucznia
bullet Nasz Patron
bullet Nasza baza
bullet Nasz sztandar
bullet Nasi absolwenci
bullet Nasze sukcesy
bullet Nasze osi±gniêcia sportowe
bullet Uczniowie na start
bullet Nasze klasy
bullet Rzecznik Praw Ucznia
bullet Samorz±d uczniowski
bullet Biblioteka
bullet Rekrutacja
bullet Zajêcia dodatkowe
bullet Artyku³y
bullet Sze¶ciolatki
bullet Odwozy
bullet ¦wietlica szkolna
bullet Gimnazjum
bullet Przedszkolaki na start
bullet Forum
bullet Linki
bullet Kontakt
bullet Nasze fotki
bullet Projekt - indywidualizacja nauczania


Uytkownikw Online
Goci Online: 3
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 32
Nieaktywowany Uytkownik: 1615
Najnowszy Uytkownik: Beata123

Nasze sukcesy
Nowa strona 1 Nowa strona 1

 

Rok szkolny 2015/2016

10 marca 2016r. w  gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pod has³em "M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom" :
I miejsce –  Wiktoria Kwa¶niak kl. VI
II miejsce – Julka Zieliñska kl.VI
III miejsce -  Szymon Jaworski kl.VI
Uczniowie zostali przygotowani do konkursu  przez pana Waldemara Wo¼niaka.

3.03.2016 XIV Powiatowa Corrida Ortograficzna  – III miejsce Martyna Walczak i Karolina Poleszak uczennice klasy VI
10 lutego 2016r.- Miêdzyszkolny Konkurs "Me³giew pêdzlem i piórem malowana", organizowany  przez Szko³ê Podstawow± im. Marii Albiñskiej – Wójcik pod patronatem Starosty Powiatu ¦widnickiego oraz Wójta Gminy Me³giew
Laureaci: Ma³gosia Gruszka z kl. I , Maja Wójcik z kl. II a – uczennice Szko³y Podstawowej w Me³gwi.
Wyró¿niono równie¿ prace autorstwa: Zuzi Go³±b z kl. II a, Zuzi Piech z kl. II b oraz uczennic klasy IV: Karoliny Efir i Majki Go³±b.

 Nasza szko³a zosta³a uhonorowana tytu³em PROJECTUS – Szko³a Roku 2015 na tegorocznej Gali Wolontariatu.

  

Szkolny konkurs ‘’My Teddy Bear Book” dla uczniów klas II i III Szko³y Podstawowej zorganizowanego przez pani± M. ¯yszkowsk±:

I miejsce – Emilia Warda z klasy IIIA

II miejsce – Oliwia Dyzma z klasy II A i Weronika Roczon z klasy IIB

III miejsce – Alicja Banach z klasy IIA i Martyna Weso³owska z klasy IIIA  

 

Wyró¿nienie:

Magdalena ¦cirka z klasy IIIB

Julia Kwa¶niak z klasy IIIB

Robert Mitrus z klasy IIIB

Nikola Wójcik z klasy IIIA

03.11.2015r.-  Gminny Konkurs Recytatorski A. Kamieñskiej oraz J. Brzechwy lub K.I. Ga³czyñskiego:

W kategorii klas I - III

Martyna Weso³owska - II miejsce

Weronika Roczon - III miejsce

Bartosz Za³oga - wyró¿nienie  

W kategorii klas IV - VI

Kacper Wróbel, Martyna Walczak - I miejsce

Robert Szostakiewicz, Katarzyna Marzec, Alicja Wasilewska - II miejsce

Maja Go³±b, Weronika Ko³odziejczyk - III miejsce

Do etapu powiatowego typowani w tej kategorii s±: Kacper Wróbel i Martyna Walczak  

Konkurs piêknego czytania „W ¶wiecie ba¶ni”- konkurs zorganizowany przez bibliotekê szkoln±:

kategoria I-III: Magdalena Ba³aban z kl. III a  

kategoria IV-VI: Kacper Wróbel z kl. V

Szkolny Konkurs Plastyczny 2015 „W ¶wiecie ba¶ni”- konkurs zorganizowany przez bibliotekê szkoln±:

kategoria I-III: Emilka Warda klasa IIIA

kategoria IV-VI: Wiktoria Podgórska klasa V  

Konkurs "Wspania³a nauczycielka jêzyka niemieckiego" (Tolle Deutschlehrerin):

I miejsce Zuzanna Chyæko klasa VI  

Najpiêkniejsza kartka bo¿onarodzeniowa w jêzyku obcym 2015:

W kategorii jêzyk angielski:

I msc. Marta Kucharuk kl. IV

II msc. Mateusz Kata kl. IV

III msc. Martyna Welman kl. IV  

W kategorii jêzyk niemiecki:

I msc. Maja Go³±b kl. IV

II msc. Szymon Kubiæ kl. IV

III msc. Bartosz Galant kl. IV

 

Wyró¿nienia dla Sportowców z terenu Powiatu ¦widnickiego za rok 2015: Robert Szostakiewicz uczeñ klasy IV SP w Me³gwi

 

XVI Gminny Konkurs Kolêd i Pastora³ek rok 2016

 

Zespó³ wokalny pod dyrekcj± Ewy Bieniek I pierwsze miejsce.

Zespó³ wokalno-instrumentalny z kl. V pod dyrekcj± Andrzeja Mêdzelewskiego III miejsce.

 „Zerówiaczki” (przyg. Marlena Kulbicka)- wyró¿nienie

Uczniowie z klasy I (przyg. Renata Smoliñska) – wyró¿nienie

I miejsce - zespó³ „Kolêdnicy-wêdrownicy” z kl.II b (przyg. Mariola Gumieniuk),

II miejsce-zespó³ z kl.II a (przyg. Anna Weso³owska),

III miejsce „Duet”z kl. II b (przyg. Mariola Gumieniuk).

W kategorii klas III-IV - Soli¶ci: I miejsce - Bartosz Galant z klasy IV (przyg. Renata Smoliñska)

 II miejsce- Martyna Weso³owska z klasy IIIa (przyg. Anna Weso³owska).

W kategorii zespo³y z klas III- IV, miejsce I zaj±³ zespó³ „Kruszynki” z kl.III a (przyg. Teresa Filipowicz) a III miejsce – zespó³ „Dzwoneczki” z kl. III b (przyg. Urszula Cie¶la).

 PROJECTUS – Szko³a Roku 2015

 

02.12.2015r. - Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji A. Kamieñskiej - Kacper Wróbel I miejsce

Rok szkolny 2013/2014  

Mateusz Zaj±c - I miejsce w Miedzyszkolnym Konkursie dla uczniów klas 6 szkó³ podstawowych gminy Me³giew "Pos³uchaj, a zrozumiesz ..." w kat. jêzyk angielski. - 23.05.2014 r.

Weronika Trojanowska - wyró¿nienie w konkursie dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych zorganizowanym przez  Gimnazjum nr I w ¦widniku "My Favourite Holiday Adventure..." - 10.04.2014 r.

Chêtnie i aktywnie nasi uczniowie uczestniczyli  w ró¿norodnych konkursach i zawodach. Wspólny wysi³ek dzieci oraz nauczycieli zaowocowa³ licznymi sukcesami naszych uczniów w konkursach rozgrywanych na szczeblu gminnym oraz powiatowym. S± to miêdzy innymi:

·         III miejsce w XI Powiatowym Konkursie Ortograficznym Klas III Szkó³ Podstawowych w ¦widniku „Mistrz Ortografii 2014” - Kacper Wróbel

·         Powiatowy Konkurs Plastyczny „Gdy segregujesz – Ziemiê ratujesz” organizowany przez Szko³ê Podstawow± w Krzesimowie. Nagrodê otrzyma³y dzieci z klasy 0 i uczniowie z klasy III: Dawid Wawer, Kacper Wróbel, Basia Piwko, Natalia K³êbokowska

·         Powiatowy Konkurs Historyczny „Ocaliæ od zapomnienia… wojenne wspomnienia moich bliskich” dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów, dotycz±cy wydarzeñ II wojny ¶wiatowej, maj±cych miejsce na terenie powiatu ¶widnickiego.

                Nagrody w kategorii ALBUM   Aleksandra Pachuta, Alicja Wasilewska, Karolina Poleszak, Bart³omiej ¦liwiñski, Alicja Oleszek, Karolina Pachuta

                Praca plastyczna w dowolnej technice w formacie A3

       Katarzyna Marzec, Kacper Kowalczyk, Wiktoria Kwa¶niak, Paulina  Lewandowska, Krystian Pietrzyk,  Jakub Mendzelewski

·         II oraz III miejsce w konkursie plastycznym  "Energia Przyjazna ¦rodowisku” - Martynka Weso³owska, Maja Smoliñska

·          I miejsce w Gminnym Festiwalu Kolêd i Pastora³ek - Bartosz Galant

·         I miejsce w Gminnym Przegl±dzie Piosenki Patriotycznej - Bartosz Galant

·         II miejsce w Gminnym Turnieju Pi³ki Siatkowej dziewcz±t i ch³opców

                Wielokrotnie go¶cili¶my uczniów innych szkó³ z terenu powiatu i gminy, wystêpuj±c w roli gospodarza konkursów i zawodów sportowych. Dziêki posiadaniu przestronnej hali sportowej, boiska Orlik oraz basenu zorganizowali¶my gminne zawody w pi³ce no¿nej, siatkowej oraz zawody p³ywackie. Uczniowie klas VI z ca³ej gminy zmierzyli siê w konkursie jêzykowym "Pos³uchaj, a zrozumiesz...", którego organizatorkami by³y nauczycielki jêzyków obcych z naszej szko³y.

Wszystkim uczniom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i ¿yczymy kolejnych wielkich sukcesów.

Galeriê dyplomów za nasze osi±gniêcia zobacz tutaj

 

 
Olga Za³oga, ucz. kl. VI - czerwiec 2011 - 1 miejsce w I Powiatowym Konkursie "Niepe³nosprawni, nie znaczy inni" w kategorii literackiej, nauczyciel Wioletta Szczê¶niak
 
Kaja Iwaniuk, ucz. kl. VI - styczeñ 2011 - 2 miejsce w IX Powiatowej Corridzie Ortograficznej, nauczyciel Wioletta Szczê¶niak
 
Magdalena Zieliñska, ucz. kl. VI - styczeñ 2011 - 3 miejsce w IX Powiatowej Corridzie Ortograficznej, nauczyciel Wioletta Szczê¶niak

Konkursy przedmiotowe

-„150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego” – powiatowy konkurs plastyczny.

-Kategoria kl. IV-VI Szko³a Podstawowa – praca malarska

Patrycja Banach- I miejsce

Amelia Pietrzyk – II miejsce

Alicja Oleszek - III miejsce

Zuzanna Lewandowska, Natalia S³omka, Karolina Pachuta – wyró¿nienie 

Konkursy plastyczne:

-Miêdzyszkolny Konkurs Plastyczny „Ziemia – nasz dom” 2012 – nagroda,

Konkursy muzyczne:

-XIII  Miêdzyszkolny Festiwal Piosenki Ekologicznej 2012 – III miejsce,

 

 


Kalendarz

Rok

dziennik'

Klikaj±c w powy¿sz± grafikê otworzysz stronê z dziennikiem elektronicznym.


1%'
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszej szko³y, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi : 262,42 z³, za rok 2016 wynosi: 121,95z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

dziennik'


Bezpieczniki'

dziennik'


Galeria'

Sze¶ciolatki'

Sze¶ciolatki'
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.Sze¶ciolatki'
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Ppiotreek
02/04/2014 19:58
1 kwietnia 2014 roku klasa 6 napisa³a sprawdzian szóstoklasistyCopyright © 2007
z-BlueFlower Theme by zszywak
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 © 2003-2005
5860707 Unikalnych wizyt