Nawigacja
bullet Strona G³ówna
bullet Dane teleadresowe
bullet Kadra
bullet Dokumenty szkolne
bullet Plan zajêæ
bullet Kalendarz
bullet Zajêcia na basenie
bullet Rada Rodziców
bullet Dla Rodziców
bullet Dla ucznia
bullet Nasz Patron
bullet Nasza baza
bullet Nasz sztandar
bullet Nasi absolwenci
bullet Nasze sukcesy
bullet Nasze osi±gniêcia sportowe
bullet Uczniowie na start
bullet Nasze klasy
bullet Rzecznik Praw Ucznia
bullet Samorz±d uczniowski
bullet Biblioteka
bullet Rekrutacja
bullet Zajêcia dodatkowe
bullet Artyku³y
bullet Sze¶ciolatki
bullet Odwozy
bullet ¦wietlica szkolna
bullet Gimnazjum
bullet Przedszkolaki na start
bullet Forum
bullet Linki
bullet Kontakt
bullet Nasze fotki
bullet Projekt - indywidualizacja nauczania


Uytkownikw Online
Goci Online: 2
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 32
Nieaktywowany Uytkownik: 1650
Najnowszy Uytkownik: Beata123

Przedszkolaki na start
Nowa strona 1

    Od 01.09.2010r. w naszej szkole realizowany jest projekt „Przedszkolaki na start”.
W roku szkolnym 2010/2011 bra³o w nim udzia³ 8, a w roku 2011/2012  - 10 przedszkolaków
w wieku 3 – 4 lat.
Oddzia³ przedszkolny pracuje w godz. 8:00 – 13:00.

Opiekun punktu przedszkolnego  - Anna Weso³owska
Rytmika
– Renata Smoliñska
Logopedia
– Katarzyna Adamiak
Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
– Anna Wilczyñska
J. angielski
– Rados³aw  Grygiel

Rok szkolny 2012/2013 – to kontynuacja projektu. Kadra pedagogiczna oraz liczba uczestników nie uleg³a zmianie.

       03.09.2012r. do naszego oddzia³u wst±pi³o sze¶cioro nowych przedszkolaków, czworo – to dzieci ubieg³oroczne. Wszystkie maluchy ¶wietnie siê zaklimatyzowa³y i tworz± zgrany zespó³. Razem bawimy siê, tañczymy, czytamy bajki, rysujemy, malujemy, wychodzimy na dwór, jemy, oraz robimy wiele, wiele innych interesuj±cych rzeczy.

        Nasza sala – to niew±tpliwie najmilsze i najg³o¶niejsze miejsce w szkole. To my najpiêkniej i najg³o¶niej ¶piewamy, skaczemy, opowiadamy, wyra¿aj±c  tym samym swoj± ekspresjê. Jeste¶my najwspanialszymi  i najukochañszymi przedszkolakami. Nasze codzienne zmagania mo¿na podejrzeæ, ogl±daj±c przyk³adowe zdjêcia.

Zapraszamy do zwiedzania Galerii przedszkolaków z 2011 roku

Zapraszamy do zwiedzania Galerii przedszkolaków z 2012 roku

Kalendarz

Rok

dziennik'

Klikaj±c w powy¿sz± grafikê otworzysz stronê z dziennikiem elektronicznym.


1%'
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszej szko³y, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi : 262,42 z³, za rok 2016 wynosi: 121,95z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

dziennik'


Bezpieczniki'

dziennik'


Galeria'

Sze¶ciolatki'

Sze¶ciolatki'
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.Sze¶ciolatki'
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Ppiotreek
02/04/2014 19:58
1 kwietnia 2014 roku klasa 6 napisa³a sprawdzian szóstoklasistyCopyright © 2007
z-BlueFlower Theme by zszywak
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 © 2003-2005
6752608 Unikalnych wizyt