Nawigacja
bullet Strona G³ówna
bullet Dane teleadresowe
bullet Kadra
bullet Dokumenty szkolne
bullet Plan zajêæ
bullet Kalendarz
bullet Zajêcia na basenie
bullet Rada Rodziców
bullet Dla Rodziców
bullet Dla ucznia
bullet Nasz Patron
bullet Nasza baza
bullet Nasz sztandar
bullet Nasi absolwenci
bullet Nasze sukcesy
bullet Nasze osi±gniêcia sportowe
bullet Uczniowie na start
bullet Nasze klasy
bullet Rzecznik Praw Ucznia
bullet Samorz±d uczniowski
bullet Biblioteka
bullet Rekrutacja
bullet Zajêcia dodatkowe
bullet Artyku³y
bullet Sze¶ciolatki
bullet Odwozy
bullet ¦wietlica szkolna
bullet Gimnazjum
bullet Przedszkolaki na start
bullet Forum
bullet Linki
bullet Kontakt
bullet Nasze fotki
bullet Projekt - indywidualizacja nauczania


Uytkownikw Online
Goci Online: 6
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 32
Nieaktywowany Uytkownik: 1629
Najnowszy Uytkownik: Beata123

Nasi absolwenci
New Page 1

Nasi absolwenci

             Ka¿dego roku Szko³ê Podstawow± im. Józefa Pi³sudskiego w Me³gwi opuszczaj± uczniowie klas szóstych, którzy kolejny etap ¿ycia rozpoczynaj± zazwyczaj w Gimnazjum w Me³gwi. Pojedyncze osoby  kontynuuj± edukacjê w Gimnazjum nr 1 w ¦widniku.

Model Absolwenta Szko³y Podstawowej w Me³gwi

D±¿ymy do tego, aby nasz absolwent:

w sferze nauki:

- lubi³ i wiedzia³, jak siê uczyæ, nieustannie d±¿y³ do poszerzania swojej wiedzy i umiejêtno¶ci, potrafi³ wykorzystywaæ je w ¿yciu codziennym,

- posiada³ umiejêtno¶æ logicznego my¶lenia i twórczego rozwi±zywania problemów,

- by³ przygotowany do dalszego kszta³cenia, wykazywa³ motywacjê do wysi³ku intelektualnego, potrafi³ korzystaæ z ró¿nych ¼róde³ informacji, w tym równie¿ z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, 

- sprawnie pos³ugiwa³ siê jêzykiem ojczystym, potrafi³ porozumiewaæ siê w jêzyku obcym.

w sferze spo³ecznej:

- mia³ poczucie to¿samo¶ci narodowej i lokalnej,

- by³ cz³owiekiem tolerancyjnym, szanowa³ drugiego cz³owieka, otwiera³ siê na potrzeby ludzi, równie¿  starych i niepe³nosprawnych, anga¿owa³ siê w dzia³alno¶æ charytatywn±,

- potrafi³ rozwi±zywaæ sytuacje konfliktowe, odró¿nia³ dobro od z³a, by³ cz³owiekiem asertywnym,

- by³ dobrym koleg±, budowa³ pozytywne relacje z rówie¶nikami, umia³ wyraziæ swoje emocje i nad nimi panowaæ,

- by³ cz³owiekiem kulturalnym, zna³ zasady dobrego wychowania, u¿ywa³ zwrotów grzeczno¶ciowych, zna³ zasady kulturalnej dyskusji i je stosowa³,

- dba³ o bezpieczeñstwo swoje i innych,

- mia³ ¶wiadomo¶æ, jak bardzo wa¿na jest dba³o¶æ o zdrowie w³asne i innych, prawid³owo od¿ywia³ siê, stosowa³ zasady higieny osobistej, zna³ zagro¿enia p³yn±ce z za¿ywania ¶rodków uzale¿niaj±cych i nieumiejêtnego korzystania z Internetu,

- zna³ zasady ekologii i stosowa³ je w ¿yciu  codziennym.

w sferze kultury:

- zna³ i szanowa³ tradycje swojego narodu, miasta, szko³y i rodziny,

- bra³  udzia³ w ró¿nych formach kultury,

- dokonywa³ analizy docieraj±cych do niego informacji, by³ wobec nich krytyczny, potrafi³ wybraæ te, które s± odpowiednie dla niego,

- by³ cz³owiekiem aktywnym fizycznie.

  Szko³a Podstawowa pozyskuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do wspó³pracy z nimi i ich rodzicami:

 • ankiety skierowane do absolwentów, nauczycieli,

 •  przeprowadza rozmowy z absolwentami i ich rodzicami,

 •  przeprowadza rozmowy z nauczycielami,

 • zaprasza absolwentów do udzia³u w imprezach szkolnych,

 •  pozyskiwanie informacji zamieszczonych na portalach spo³eczno¶ciowych (Facebook, Nasza -klasa).

Wspó³praca z absolwentami obejmuje:

·         udostêpnianie sali gimnastycznej,

·         wolontariat absolwentów w postaci prowadzenia zajêæ dodatkowych na terenie szko³y/ np. Patrycja Ko³odyñska, Joanna Markowska/

·         absolwenci zaszczycaj± swoj±  obecno¶ci± wa¿ne uroczysto¶ci szkolne

·         realizuj± praktyki studenckie

·         wizyty absolwentów i ich spotkania z uczniami, nauczycielami, wychowawcami

·         udzia³ absolwentów i ich rodziców w imprezach szkolnych/Jase³ka, Andrzejki, Jubileusze, Pasowanie pierwszoklasisty, Dzieñ Babci i Dziadka, Dzieñ Mamy i Taty, uroczysto¶ci klasowe, spotkania z rodzicami

·         letnie wyjazdy pozaszkolne/kolonie, pó³kolonie/

·         wspólne uroczysto¶ci szkolne i ¶rodowiskowe

·         udzia³ szóstoklasistów w konkursach w Gimnazjum w Me³gwi,

·         byli uczniowie- absolwenci zapisuj± te¿ swoje dzieci do naszej szko³y

  Zdobyte od absolwentów i ich rodziców informacje daj± mo¿liwo¶æ:

 • podnoszenie jako¶ci pracy szko³y i wdra¿anie wniosków do kierunków pracy szko³y,

 • analizy wyników i podejmowania dzia³añ ewaluacyjnych,

 • okre¶lenia, jak wiedza i umiejêtno¶ci zdobyte w naszej szkole wp³ywaj± na dalsz± edukacjê i ¶cie¿ki kariery absolwentów,

 • stwierdzenia, czy aktualna oferta edukacyjna szko³y spe³nia oczekiwania uczniów, czy te¿ wymaga modyfikacji,

 • przedstawiania sylwetek naszych absolwentów  uczniom jako element motywacji do pracy,

 •  nauczycielom – wykorzystywaæ zdobyte informacje do doskonalenia w³asnej pracy,

 • opracowywania zestawieñ statystycznych na szkoln± stronê www.

Znani i cenieni absolwenci naszej szko³y

Pelagia Teresa Majewska -polska pilot-instruktor samolotowa oraz szybowcowa, zdobywczyni wielu szybowcowych rekordów kraju i ¶wiata, dzia³aczka spo³eczna.

Ks. Jan Mazur-duszpasterz bezdomnych archidiecezji lubelskiej. Za³o¿y³ Bractwo Mi³osierdzia im. ¦w. Brata Alberta i sto³ówkê dla bezdomnych przy ulicy Zielonej w Lublinie. By³ laureatem Z³otej Kropki Dziennika Wschodniego w kategorii Cz³owiek Roku.

Mariusz i Tomasz Grela – przedsiêbiorcy w Me³gwi, w³a¶ciciele piekarni, cukierni , zak³adu betoniarskiego i sieci sklepów w ¦widniku i Me³gwi

Jerzy i Tomasz Dziak-w³a¶ciciele du¿ego zak³adu wyspecjalizowanego w mechanicznej obróbce podzespo³ów silnikowych

Jakub Górski –w³a¶ciciel stacji paliw , automyjni, stacji diagnostycznej i firmy elektromechanicznej i ch³odniczej.

Artur Górski-w³a¶ciciel firmy buduj±cej obiekty przemys³owe 

Joanna Swatowska- lekarz okulista

prof. Andrzej Burdzanowski- nauczyciel j.polskiego II LO w Lublinie

dr Pawe³ Jusiak-wyk³adowca historii UMCS 

ks. Albert Chaciewicz -od 2009 roku  wikariusz w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w ¦widniku. 

o. Stanis³aw Kotulski-franciszkanin konwentualny

Wojciech Burdzanowski – nauczyciel historii w II LO w ¦widniki

Andrzej Kosmala- absolwent Politechniki Lubelskiej , zastepca burmistrza Lubartowa

Absolwenci naszej szko³y bêd±cy jej pracownikami  

Halina Za³oga –dyrektor szko³y 

Renata Smoliñska –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Katarzyna Wróbel-nauczyciel j. Polskiego

Anna Weso³owska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Andrzej Mêdzelewski- nauczyciel religii

Monika Wo¼niak-Go³ab-nauczyciel plastyki

Ewa Ma³ysz nauczyciel historii  

 

Nasi absolwenci z podzia³em na roczniki:

Absolwenci rok szkolny 2005/2006

Absolwenci rok szkolny 2006/2007

Absolwenci rok szkolny 2007/2008

Absolwenci rok szkolny 2008/2009

Absolwenci rok szkolny 2009/2010

Absolwenci rok szkolny 2010/2011

Absolwenci rok szkolny 2011/2012

Absolwenci rok szkolny 2012/2013

Absolwenci rok szkolny 2013/2014


Kalendarz

Rok

dziennik'

Klikaj±c w powy¿sz± grafikê otworzysz stronê z dziennikiem elektronicznym.


1%'
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszej szko³y, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi : 262,42 z³, za rok 2016 wynosi: 121,95z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

dziennik'


Bezpieczniki'

dziennik'


Galeria'

Sze¶ciolatki'

Sze¶ciolatki'
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.Sze¶ciolatki'
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Ppiotreek
02/04/2014 19:58
1 kwietnia 2014 roku klasa 6 napisa³a sprawdzian szóstoklasistyCopyright © 2007
z-BlueFlower Theme by zszywak
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 © 2003-2005
6022621 Unikalnych wizyt