Nawigacja
bullet Strona G³ówna
bullet Dane teleadresowe
bullet Kadra
bullet Dokumenty szkolne
bullet Plan zajêæ
bullet Kalendarz
bullet Zajêcia na basenie
bullet Rada Rodziców
bullet Dla Rodziców
bullet Dla ucznia
bullet Nasz Patron
bullet Nasza baza
bullet Nasz sztandar
bullet Nasi absolwenci
bullet Nasze sukcesy
bullet Nasze osi±gniêcia sportowe
bullet Uczniowie na start
bullet Nasze klasy
bullet Rzecznik Praw Ucznia
bullet Samorz±d uczniowski
bullet Biblioteka
bullet Rekrutacja
bullet Zajêcia dodatkowe
bullet Artyku³y
bullet Sze¶ciolatki
bullet Odwozy
bullet ¦wietlica szkolna
bullet Gimnazjum
bullet Przedszkolaki na start
bullet Forum
bullet Linki
bullet Kontakt
bullet Nasze fotki
bullet Projekt - indywidualizacja nauczania


Uytkownikw Online
Goci Online: 4
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 32
Nieaktywowany Uytkownik: 1594
Najnowszy Uytkownik: Beata123

Rzecznik Praw Ucznia
Rzecznik Praw Ucznia to osoba obdarzona wielkim zaufaniem ze strony uczniów gdy¿ jest on obroñc± ich praw. Do podstawowych zadañ rzecznika nale¿y miêdzy innymi: kwestionowanie niew³a¶ciwych decyzji prawnych dotycz±cych ucznia, gromadzenia dokumentacji o przypadkach ³amania jego praw, u¶wiadomienie poszanowania praw i godno¶ci innych uczniów oraz pracowników szko³y.
Rzecznik stoi na stra¿y praw ucznia okre¶lonych w Statucie Szko³y, WSO, Konwencji o prawach dziecka. Rzecznik nie ustanawia praw, ale mo¿e sugerowaæ, i¿ istnieje potrzeba zmiany lub ustanowienie nowych praw. Wszyscy zainteresowani uczniowie mog± zwracaæ siê z ka¿d± spraw± zwi±zan± z naruszeniem prawa ucznia, dziecka.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Rzecznik nie wyrêcza ¿adnych instytucji w ich dzia³alno¶ci, jedynie uwra¿liwia by funkcjonowa³y w sposób przyjazny uczniowi. Chcemy zachêciæ i w³±czyæ m³odzie¿ naszej szko³y do rozstrzygania "du¿ych" i codziennych problemów szkolnych

.

Je¶li jeste¶ dzieckiem i:

• dokuczaj± Ci koledzy,

• kto¶ zabiera Ci pieni±dze lub rzeczy nal꿱ce do Ciebie,

• boisz siê bo kto¶ Ci grozi,

• kto¶ zmusza Ciê do rzeczy, które s± dla Ciebie nieprzyjemne,

• kto¶ bije Ciê, wyzywa lub w inny sposób Ciê krzywdzi,

• odczuwasz lêki, smutek, osamotnienie.

Pamiêtaj, ¿e mo¿esz szukaæ pomocy, jest wiele osób, które mog± Ci pomóc!


Kalendarz

Rok

dziennik'

Klikaj±c w powy¿sz± grafikê otworzysz stronê z dziennikiem elektronicznym.


1%'
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszej szko³y, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi : 262,42 z³, za rok 2016 wynosi: 121,95z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

dziennik'


Bezpieczniki'

dziennik'


Galeria'

Sze¶ciolatki'

Sze¶ciolatki'
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.Sze¶ciolatki'
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Ppiotreek
02/04/2014 19:58
1 kwietnia 2014 roku klasa 6 napisa³a sprawdzian szóstoklasistyCopyright © 2007
z-BlueFlower Theme by zszywak
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 © 2003-2005
5688337 Unikalnych wizyt