Nawigacja
bullet Strona G³ówna
bullet Dane teleadresowe
bullet Kadra
bullet Dokumenty szkolne
bullet Plan zajêæ
bullet Kalendarz
bullet Zajêcia na basenie
bullet Rada Rodziców
bullet Dla Rodziców
bullet Dla ucznia
bullet Nasz Patron
bullet Nasza baza
bullet Nasz sztandar
bullet Nasi absolwenci
bullet Nasze sukcesy
bullet Nasze osi±gniêcia sportowe
bullet Uczniowie na start
bullet Nasze klasy
bullet Rzecznik Praw Ucznia
bullet Samorz±d uczniowski
bullet Biblioteka
bullet Rekrutacja
bullet Zajêcia dodatkowe
bullet Artyku³y
bullet Sze¶ciolatki
bullet Odwozy
bullet ¦wietlica szkolna
bullet Gimnazjum
bullet Przedszkolaki na start
bullet Forum
bullet Linki
bullet Kontakt
bullet Nasze fotki
bullet Projekt - indywidualizacja nauczania


Uytkownikw Online
Goci Online: 2
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 32
Nieaktywowany Uytkownik: 1615
Najnowszy Uytkownik: Beata123

Rada Rodziców

Rada Rodziców 2018/2019

przewodnicz±ca: pani Magdalena Banach
z-ca: pan Krzysztof Kata
z-ca: pan Janusz Dekasiñski
sekretarz: pani Kinga Derkacz
skarbnik: pani Katarzyna Opaliñska

Rada Rodziców 2017/2018
Przewodnicz±cy: p. Marzena Krukowska
 Z-ca Przewodnicz±cego: p. Anna Kosiarska 
Sekretarz:  p. Magdalena Banach
Skarbnik: p. Mariola Mendzelewska

Rada Rodziców 2015/2016
Przewodnicz±cy: p. Agnieszka Kwa¶niak
Sekretarz:  p. Adam ¦cirka
Skarbnik: p. Wioletta Seroka - ¦liwiñska

Rada Rodziców 2014/2015
Przewodnicz±cy: p. Ryszard Podlodowski
Sekretarz: p. Agnieszka Kwa¶niak
Skarbnik: p. Adam ¦cirka

Rada Rodziców 2013/2014
Przewodnicz±cy: Wioletta Seroka - ¦liwiñska
Sekretarz: Renata Podlodowska
Skarbnik:
Adam ¦cirka

Rada Rodziców 2012/2013
Przewodnicz±cy: Agnieszka Kwa¶niak
Sekretarz: Ma³gorzata Wasilewska
Skarbnik:
Edyta Szostakiewicz
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicz±cy: p. Barbara Pachuta
Cz³onek: p. Iwona Mazur
Cz³onek: p. Ma³gorzata Zieliñska

 

Wp³aty na Radê Rodziców prosimy dokonywaæ na konto:

92 8689 0007 3000 1284 3000 0010
Rada Rodziców Szko³y Podstawowej w Me³gwi
ul. Partyzancka 19
21-007 Me³giew woj. Lubelskie


    Sugerowana w³ata za jedno dziecko na ca³y rok szkolny wynosi 30z³. Gdy do szko³y uczêszcza dwoje dzieci op³ata wynosi po 25 z³ za ka¿de dziecko. W przypadku gdy do szko³y chodzi trójka dzieci op³ata wynosi po 20 z³ za dziecko. Oczywi¶cie op³ata za dziecko mo¿e byæ wy¿sza ni¿ sugerowana. Jednocze¶nie przypominamy, ¿e wp³aty na Radê Rodziców s± dobrowolne. Z góry dziêkujemy za wp³acone pieni±¿ki, które bêd± przeznaczane na zakup nagród dla naszych dzieci oraz inne wydatki o których zadecyduj± rodzice. Wype³nione druki wp³at mo¿na pobraæ  w holu szko³y podstawowej- s± w koszulce na tablicy informacyjnej. Wiêcej informacji udziel± przedstawiciele Rady Rodziców.

 

Tel. komórkowy do przewodnicz±cej Rady Rodziców pani Agnieszki Kwa¶niak – 507 099 301

 

 

Rada RodzicówOdwiedzin:


Kalendarz

Rok

dziennik'

Klikaj±c w powy¿sz± grafikê otworzysz stronê z dziennikiem elektronicznym.


1%'
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszej szko³y, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi : 262,42 z³, za rok 2016 wynosi: 121,95z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

dziennik'


Bezpieczniki'

dziennik'


Galeria'

Sze¶ciolatki'

Sze¶ciolatki'
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.Sze¶ciolatki'
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Ppiotreek
02/04/2014 19:58
1 kwietnia 2014 roku klasa 6 napisa³a sprawdzian szóstoklasistyCopyright © 2007
z-BlueFlower Theme by zszywak
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 © 2003-2005
5860726 Unikalnych wizyt