Nawigacja
bullet Strona G³ówna
bullet Dane teleadresowe
bullet Kadra
bullet Dokumenty szkolne
bullet Plan zajêæ
bullet Kalendarz
bullet Zajêcia na basenie
bullet Rada Rodziców
bullet Dla Rodziców
bullet Dla ucznia
bullet Nasz Patron
bullet Nasza baza
bullet Nasz sztandar
bullet Nasi absolwenci
bullet Nasze sukcesy
bullet Nasze osi±gniêcia sportowe
bullet Uczniowie na start
bullet Nasze klasy
bullet Rzecznik Praw Ucznia
bullet Samorz±d uczniowski
bullet Biblioteka
bullet Rekrutacja
bullet Zajêcia dodatkowe
bullet Artyku³y
bullet Sze¶ciolatki
bullet Odwozy
bullet ¦wietlica szkolna
bullet Gimnazjum
bullet Przedszkolaki na start
bullet Forum
bullet Linki
bullet Kontakt
bullet Nasze fotki
bullet Projekt - indywidualizacja nauczania


Uytkownikw Online
Goci Online: 2
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 32
Nieaktywowany Uytkownik: 1615
Najnowszy Uytkownik: Beata123

Dla Rodziców
W Szkole Podstawowej im. Józefa Pi³sudskiego w Me³gwi dzia³a Rada Rodziców.

Kompetencje Rady Rodziców znajduj± siê tutaj.

Zachêcamy Pañstwa do aktywnego uczestniczenia w ¿yciu szko³y.

Prosimy o przesy³anie na adres mailowy : gimmel19@wp.pl wszelkich opinii, zapytañ, wniosków i propozycji na temat dzia³ania szko³y.

W szkole znajduje siê K±cik dla Rodziców, gdzie umieszczono skrzynkê przeznaczon± do Pañstwa wniosków, opinii i refleksji na temat pracy szko³y. Zachêcamy do korzystania.

Zajêcia logopedyczne
Zajêcia logopedyczne w naszej szkole prowadzi mgr Ewa Kawalec – specjalista logopeda, audiolog. S± one skierowane g³ównie do dzieci z klas 1-3 maj±cych trudno¶ci z wyrazisto¶ci± mowy, czytaniem i pisaniem oraz tych, które maj± orzeczenia z poradni psychologiczno- pedagogicznej. Dzieci s± kwalifikowane do zajêæ na pocz±tku roku podczas badañ przesiewowych.

Drodzy rodzice! Je¿eli Wasze dziecko zosta³o zakwalifikowane do terapii, pamiêtajcie, i¿ do uzyskania zadowalaj±cych efektów nie wystarcz± same zajêcia szkolne. Niezbêdna jest Wasza pomoc! Wystarczy 10 min dziennie – codziennie! Bez tego ka¿da terapia jest skazana na pora¿kê. Serdecznie zapraszamy chêtnych rodziców na konsultacje z naszym specjalist± w ka¿dy wtorek o 7.30

Zajêcia odbywaj± siê:

Wtorek 7:30 – 10:00

Pi±tek 7:30 – 10:00


Kalendarz

Rok

dziennik'

Klikaj±c w powy¿sz± grafikê otworzysz stronê z dziennikiem elektronicznym.


1%'
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszej szko³y, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi : 262,42 z³, za rok 2016 wynosi: 121,95z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

dziennik'


Bezpieczniki'

dziennik'


Galeria'

Sze¶ciolatki'

Sze¶ciolatki'
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.Sze¶ciolatki'
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Ppiotreek
02/04/2014 19:58
1 kwietnia 2014 roku klasa 6 napisa³a sprawdzian szóstoklasistyCopyright © 2007
z-BlueFlower Theme by zszywak
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 © 2003-2005
5860848 Unikalnych wizyt