Nawigacja
bullet Strona G³ówna
bullet Dane teleadresowe
bullet Kadra
bullet Dokumenty szkolne
bullet Plan zajêæ
bullet Kalendarz
bullet Zajêcia na basenie
bullet Rada Rodziców
bullet Dla Rodziców
bullet Dla ucznia
bullet Nasz Patron
bullet Nasza baza
bullet Nasz sztandar
bullet Nasi absolwenci
bullet Nasze sukcesy
bullet Nasze osi±gniêcia sportowe
bullet Uczniowie na start
bullet Nasze klasy
bullet Rzecznik Praw Ucznia
bullet Samorz±d uczniowski
bullet Biblioteka
bullet Rekrutacja
bullet Zajêcia dodatkowe
bullet Artyku³y
bullet Sze¶ciolatki
bullet Odwozy
bullet ¦wietlica szkolna
bullet Gimnazjum
bullet Przedszkolaki na start
bullet Forum
bullet Linki
bullet Kontakt
bullet Nasze fotki
bullet Projekt - indywidualizacja nauczania


Uytkownikw Online
Goci Online: 29
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 32
Nieaktywowany Uytkownik: 1641
Najnowszy Uytkownik: Beata123

Grosikowe wie¶ci nr 1
New Page 1

                          

W styczniu uczniowie klas drugich Szko³y Podstawowej w Me³gwi rozpoczêli realizacjê projektu "Bezpieczne wêdrówki. Od grosika do z³otówki" zainicjowanego i finansowanego przez Fundacjê PZU i Fundacjê M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo¶ci. Propozycje zawarte w programie stanowi± unikaln± na polskim rynku edukacyjnym ofertê wzbogacaj±c± do¶wiadczenia dzieci o wiedzê i umiejêtno¶ci przydatne we wspó³czesnym ¶wiecie jako pocz±tek edukacji ekonomicznej najm³odszych. Podró¿uj±c przez 10 miesiêcy po galaktyce Finanse i Oszczêdzanie dzieci bêd± poznawaæ: nomina³y i warto¶æ pieniêdzy, sposoby ich zarabiania, zasady racjonalnego ich wydawania, a tak¿e formy i sposoby oszczêdzania. Uczniowie dowiedz± siê tak¿e, ¿e swoje bogactwo buduj± ju¿ teraz ucz±c siê i zdobywaj±c nowe umiejêtno¶ci, a tak¿e sprawdzaj±c siê w ró¿nych formach aktywno¶ci.

Pierwszy miesi±c podró¿y

Planeta Grosik

Poznali¶my :

·         pojêcia:  moneta, banknot, awers, rewers, bilon

·         pojêcia:  z³oty i grosz

·         nauczyli¶my siê liczyæ pieni±dze

·         wiemy, jak bezpiecznie spêdziæ ferie zimowe

 

 

Opracowanie Urszula Cie¶la
Powrót

Kalendarz

Rok

dziennik'

Klikaj±c w powy¿sz± grafikê otworzysz stronê z dziennikiem elektronicznym.


1%'
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszej szko³y, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi : 262,42 z³, za rok 2016 wynosi: 121,95z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

dziennik'


Bezpieczniki'

dziennik'


Galeria'

Sze¶ciolatki'

Sze¶ciolatki'
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.Sze¶ciolatki'
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Ppiotreek
02/04/2014 19:58
1 kwietnia 2014 roku klasa 6 napisa³a sprawdzian szóstoklasistyCopyright © 2007
z-BlueFlower Theme by zszywak
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 © 2003-2005
6510564 Unikalnych wizyt