Nawigacja
bullet Strona G³ówna
bullet Dane teleadresowe
bullet Kadra
bullet Dokumenty szkolne
bullet Plan zajêæ
bullet Kalendarz
bullet Zajêcia na basenie
bullet Rada Rodziców
bullet Dla Rodziców
bullet Dla ucznia
bullet Nasz Patron
bullet Nasza baza
bullet Nasz sztandar
bullet Nasi absolwenci
bullet Nasze sukcesy
bullet Nasze osi±gniêcia sportowe
bullet Uczniowie na start
bullet Nasze klasy
bullet Rzecznik Praw Ucznia
bullet Samorz±d uczniowski
bullet Biblioteka
bullet Rekrutacja
bullet Zajêcia dodatkowe
bullet Artyku³y
bullet Sze¶ciolatki
bullet Odwozy
bullet ¦wietlica szkolna
bullet Gimnazjum
bullet Przedszkolaki na start
bullet Forum
bullet Linki
bullet Kontakt
bullet Nasze fotki
bullet Projekt - indywidualizacja nauczania


Uytkownikw Online
Goci Online: 4
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 32
Nieaktywowany Uytkownik: 1594
Najnowszy Uytkownik: Beata123

Wycieczka do Skansenu w Lublinie
11 czerwca 2019 roku uczniowie klasy I i III wraz z opiekunami, p. Renat± Smoliñsk±, p. Urszul± Cie¶l± i p. Marzen± Dy¶ wybrali siê na wycieczkê do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. G³ównym celem wyjazdu by³o przybli¿enie uczniom dawnej wsi, zapoznanie z jej architektur±, kultur± oraz z obrazem ¿ycia codziennego w cha³upie i gospodarstwie. Najpierw uczestniczyli w lekcji „szlakiem gin±cych zawodów”. Odwiedzili olejarniê, ku¼niê, warsztat garncarski i wiatrak m³yn. Pó¼niej zwiedzali ca³y obiekt ogl±daj±c stare chaty, ko¶ció³, dwór. Atrakcj± by³a te¿ czê¶æ miasteczkowa, bêd±ca modelem prowincjonalnego miasteczka z lat 30 XX wieku. Bardzo zafascynowa³y dzieci równie¿ zwierzêta hodowlane, które mieszkaj± w Skansenie. Nie oby³o siê równie¿ bez lodów i zakupu pami±tek. Tekst i zdjêcia Urszula Cie¶la. Zdjêcia zobacz w naszej galerii.

Kalendarz

Rok

dziennik'

Klikaj±c w powy¿sz± grafikê otworzysz stronê z dziennikiem elektronicznym.


1%'
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszej szko³y, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi : 262,42 z³, za rok 2016 wynosi: 121,95z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

dziennik'


Bezpieczniki'

dziennik'


Galeria'

Sze¶ciolatki'

Sze¶ciolatki'
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.Sze¶ciolatki'
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Ppiotreek
02/04/2014 19:58
1 kwietnia 2014 roku klasa 6 napisa³a sprawdzian szóstoklasistyCopyright © 2007
z-BlueFlower Theme by zszywak
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 © 2003-2005
5687860 Unikalnych wizyt