Nawigacja
bullet Strona G³ówna
bullet Dane teleadresowe
bullet Kadra
bullet Dokumenty szkolne
bullet Plan zajêæ
bullet Kalendarz
bullet Zajêcia na basenie
bullet Rada Rodziców
bullet Dla Rodziców
bullet Dla ucznia
bullet Nasz Patron
bullet Nasza baza
bullet Nasz sztandar
bullet Nasi absolwenci
bullet Nasze sukcesy
bullet Nasze osi±gniêcia sportowe
bullet Uczniowie na start
bullet Nasze klasy
bullet Rzecznik Praw Ucznia
bullet Samorz±d uczniowski
bullet Biblioteka
bullet Rekrutacja
bullet Zajêcia dodatkowe
bullet Artyku³y
bullet Sze¶ciolatki
bullet Odwozy
bullet ¦wietlica szkolna
bullet Gimnazjum
bullet Przedszkolaki na start
bullet Forum
bullet Linki
bullet Kontakt
bullet Nasze fotki
bullet Projekt - indywidualizacja nauczania


Uytkownikw Online
Goci Online: 4
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 32
Nieaktywowany Uytkownik: 1594
Najnowszy Uytkownik: Beata123

IX Wiosenne Spotkania Ekologiczne - Krzesimów 2019
W czwartek, 14 czerwca 2019 r. w Krzesimowie odby³y siê „IX Wiosenne Spotkania Ekologiczne - Krzesimów 2019”. W imprezie brali tak¿e udzia³ uczniowie naszej szko³y. Gimnazjali¶ci pomagali w organizacji spotkania, a uczniowie klas V-VIII podzieleni na czteroosobowe zespo³y przyst±pili do gry terenowej pod has³em „ZAGRAJMY W ZIELONE. PRZYRODÊ ZNAM…” W wyznaczonych punktach kontrolnych musieli wykazaæ siê wiedz± z zakresu historii zespo³u dworsko-pa³acowego w Krzesimowie, przyrody, ekologii i terenoznawstwa. Sprawdzali tak¿e swoje umiejêtno¶ci plastyczne i literackie, wiedzê z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a tak¿e sprawno¶æ fizyczn± i spostrzegawczo¶æ. Po grze terenowej odby³ siê pokaz strojów ekologicznych, przygotowanych samodzielnie przez uczestników imprezy. Na zakoñczenie spotkania przedstawiono wyniki gry terenowej, wrêczono nagrody i podziêkowania. Nasz zespó³ w sk³adzie Ewa Wasilewska, Zuzanna Szewczak, Micha³ ¦cirka i Kacper Wróbel zaj±³ II miejsce. Podczas wyjazdu opiekê nad uczniami sprawowali pani Monika Wo¼niak-Go³±b, pani Anna Za³oga i pan Andrzej Mêdzelewski. Zdjêcia mo¿esz zobaczyæ w naszej galerii.

Kalendarz

Rok

dziennik'

Klikaj±c w powy¿sz± grafikê otworzysz stronê z dziennikiem elektronicznym.


1%'
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszej szko³y, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi : 262,42 z³, za rok 2016 wynosi: 121,95z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

dziennik'


Bezpieczniki'

dziennik'


Galeria'

Sze¶ciolatki'

Sze¶ciolatki'
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.Sze¶ciolatki'
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Ppiotreek
02/04/2014 19:58
1 kwietnia 2014 roku klasa 6 napisa³a sprawdzian szóstoklasistyCopyright © 2007
z-BlueFlower Theme by zszywak
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 © 2003-2005
5687075 Unikalnych wizyt