Nawigacja
bullet Strona G³ówna
bullet Dane teleadresowe
bullet Kadra
bullet Dokumenty szkolne
bullet Plan zajêæ
bullet Kalendarz
bullet Zajêcia na basenie
bullet Rada Rodziców
bullet Dla Rodziców
bullet Dla ucznia
bullet Nasz Patron
bullet Nasza baza
bullet Nasz sztandar
bullet Nasi absolwenci
bullet Nasze sukcesy
bullet Nasze osi±gniêcia sportowe
bullet Uczniowie na start
bullet Nasze klasy
bullet Rzecznik Praw Ucznia
bullet Samorz±d uczniowski
bullet Biblioteka
bullet Rekrutacja
bullet Zajêcia dodatkowe
bullet Artyku³y
bullet Sze¶ciolatki
bullet Odwozy
bullet ¦wietlica szkolna
bullet Gimnazjum
bullet Przedszkolaki na start
bullet Forum
bullet Linki
bullet Kontakt
bullet Nasze fotki
bullet Projekt - indywidualizacja nauczania


Uytkownikw Online
Goci Online: 4
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 32
Nieaktywowany Uytkownik: 1594
Najnowszy Uytkownik: Beata123

Zakoñczenie roku szkolnego 2018/2019 w gimnazjum i klasie ósmej
„Wa¿ne s± tylko te dni których jeszcze nie znamy” - takie motto przy¶wieca³o uroczystemu zakoñczeniu roku szkolnego 2018/2019. By³ to wyj±tkowy rok. W ostatnim dniu spotka³y siê dwie klasy trzecie wygaszanego gimnazjum i pierwsza po reformie koñcz±ca szko³ê podstawow± klasa ósma. Akademiê prowadzili wychowawcy klas odchodz±cych panie: Ewa Ma³ysz-Kubiæ wychowawczyni klasy IIIA i Gra¿yna Sobocka wychowawczyni klasy IIIB gimnazjum oraz pan Rados³aw Grygiel wychowawca klasy VIII szko³y podstawowej.
Po oficjalnym przywitaniu wszystkich zebranych go¶ci nast±pi³o wprowadzenie sztandaru Gimnazjum i Szko³y Podstawowej im. Józefa Pi³sudskiego oraz od¶piewanie Hymnu Polski. Po przekazaniu sztandarów klasie siódmej przyst±piono do ¶lubowania. Po ¶lubowaniu serdeczne ¿yczenia uczniom koñcz±cym szko³ê przekaza³a pani dyrektor Anna Ciechan.
Pani Magdalena Wójcik Wójt Gminy Me³giew przekaza³a nagrody najlepszym uczniom. A byli to uczniowie klas trzecich gimnazjum: Jakub Mendzelewski kl. IIIA, Weronika Szaba³a kl. IIIB i szko³y podstawowej Ewa Wasilewska.
Wzruszaj±ce przemowy wyg³osili odchodz±cy ju¿ uczniowie jak i przedstawiciele rodziców, którzy dziêkowali za te kilka lat wspó³pracy z nauczycielami.
W czê¶ci artystycznej uczniowie przedstawili swoje prezentacje multimedialne po¶wiêcone wspomnieniom ze szko³y a pani G. Sobocka odczyta³a wiersz po¶wiêcony swojej klasie.
Na zakoñczenie, w obecno¶ci rodziców i ca³ej spo³eczno¶ci szkolnej, Pani Dyrektor wrêczy³a uczniom nagrody ksi±¿kowe za ¶wiadectwie wyró¿nione bia³o-czerwonym paskiem i inne osi±gniêcia. Przekaza³a równie¿ listy gratulacyjne rodzicom uczniów z najwy¿sz± ¶redni± ocen.
Uroczysto¶æ umili³ chór prowadzony przez Pani± Ewê Bieniek jak i zespó³ wokalno instrumentalny pod przewodnictwem Pana Andrzeja Mêdzelewskiego. W sk³ad obu grup wchodzili uczniowie naszej szko³y.
Zdjêcia wykonane przez Pani± Monikê Wo¼niak-Go³±b zobacz w naszej GALERII.

Kalendarz

Rok

dziennik'

Klikaj±c w powy¿sz± grafikê otworzysz stronê z dziennikiem elektronicznym.


1%'
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszej szko³y, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi : 262,42 z³, za rok 2016 wynosi: 121,95z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

dziennik'


Bezpieczniki'

dziennik'


Galeria'

Sze¶ciolatki'

Sze¶ciolatki'
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.Sze¶ciolatki'
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Ppiotreek
02/04/2014 19:58
1 kwietnia 2014 roku klasa 6 napisa³a sprawdzian szóstoklasistyCopyright © 2007
z-BlueFlower Theme by zszywak
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 © 2003-2005
5686311 Unikalnych wizyt