Nawigacja
bullet Strona G³ówna
bullet Dane teleadresowe
bullet Kadra
bullet Dokumenty szkolne
bullet Plan zajêæ
bullet Kalendarz
bullet Zajêcia na basenie
bullet Rada Rodziców
bullet Dla Rodziców
bullet Dla ucznia
bullet Nasz Patron
bullet Nasza baza
bullet Nasz sztandar
bullet Nasi absolwenci
bullet Nasze sukcesy
bullet Nasze osi±gniêcia sportowe
bullet Uczniowie na start
bullet Nasze klasy
bullet Rzecznik Praw Ucznia
bullet Samorz±d uczniowski
bullet Biblioteka
bullet Rekrutacja
bullet Zajêcia dodatkowe
bullet Artyku³y
bullet Sze¶ciolatki
bullet Odwozy
bullet ¦wietlica szkolna
bullet Gimnazjum
bullet Przedszkolaki na start
bullet Forum
bullet Linki
bullet Kontakt
bullet Nasze fotki
bullet Projekt - indywidualizacja nauczania


Uytkownikw Online
Goci Online: 4
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 32
Nieaktywowany Uytkownik: 1594
Najnowszy Uytkownik: Beata123

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
Uczniowie Szko³y Podstawowej w Me³gwi brali udzia³ w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym z okazji „¦wiêta Polskiej Niezapominajki” zorganizowanym przez Ligê Ochrony Przyrody w Lublinie. Nagrody oraz wyró¿nienia w Konkursie Fotograficznym „Jest takie moje drzewo…” otrzymali:
III miejsce - Eryk Gadza³a, kl. III B gimnazjum
Wyró¿nienia:
1. Robert Szostakiewicz, kl. VII
2. Klaudia Mendzelewska, kl. VIII
Serdecznie gratulujemy!!!
Do konkursu uczniów przygotowa³a Pani Anna Za³oga.
Nagrodzone zdjêcia mo¿esz zobaczyæ tutaj.
Pos³uchaj, a zrozumiesz…2019
09.05.2019r. odby³ siê w naszej szkole ju¿ szósty gminny konkurs jêzykowy dla uczniów kl VII –VIII „Pos³uchaj, a zrozumiesz…” tym razem pod patronatem Pani Wójt Gminy Me³giew Magdaleny Wójcik.
Przyjechali do nas najlepsi uczniowie z klas VII i VIII z Jackowa, Krêpca, Krzesimowa, Podzamcza i Dominowa. Konkurs polega³ na sprawdzeniu u uczniów umiejêtno¶ci s³uchania ze zrozumieniem tekstów anglojêzycznych i niemieckojêzycznych oraz poprawnym pisaniu pod wzglêdem jêzykowym, gramatycznym i ortograficznym.
W kategorii jêzyk angielski I miejsce zaj±³ Bart³omiej Wawszczak (SP w Jackowie), II miejsce Robert Szostakiewicz (SP w Me³gwi) III miejsce zajê³a Ewa Wasilewska (SP w Me³gwi).
W kategorii jêzyk niemiecki I miejsce zaj±³ Robert Szostakiewicz (SP w Me³gwi) II miejsce Bart³omiej Wawszczak (SP w Jackowie), III miejsce zajê³a Ewa Wasilewska (SP w Me³gwi).
Nagrody zwyciêzcom wrêczy³a Pani Wójt Gminy Me³giew Magdalena Wójcik.
Laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów w nauce jêzyków obcych J. Dziêkujemy równie¿ za atrakcyjne nagrody sponsorowane przez Gminê Me³giew.
Gminny konkurs zorganizowa³y p. Magdalena ¯yszkowska i p.Katarzyna Marciniak-Dzieciuch.
Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Akcja spo³eczno-edukacyjna „¯onkile”

Ju¿ drugi raz nasza szko³a w³±cza siê w akcjê spo³eczno–edukacyjn± ¯onkile organizowan± przez Muzeum Historii POLIN.
¯onkile s± symbolem pamiêci o powstaniu które wybuch³o w warszawskim getcie w 1944.
Tym razem Akcja ¯onkile mia³a formê projektu edukacyjnego, pod nazw± „LOSY DZIECI W CZASIE II WOJNY ¦WIATOWEJ” w którym uczestniczy³a klasa VI .
Ca³y projekt powsta³ w oparciu o wspomnienia osób, które prze¿y³y okupacjê , pani El¿bieta Levin, ocala³a z getta warszawskiego oraz pana Józefa Psiuka, który jako piêcioletnie dziecko z polskiej rodziny trafi³ do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Szkolnym koordynatorem projektu by³a pani Ewa Ma³ysz-Kubiæ.
Strefa Wysokich Lotów
6 maja uczniowie klas III „A” oraz VIII wraz z wychowawcami p. Ew± Ma³ysz-Kubiæ oraz Rados³awem Grygiel udali siê do Strefy Wysokich Lotów w Lublinie. Uczniowie mieli okazjê poæwiczyæ akrobacje i odpocz±æ po trudach i stresach zawi±zanych z egzaminami. Wszyscy wrócili¶my w dobrych humorach. Zdjêcia zobacz w naszej. Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
VI Przegl±d Piosenki Ekologicznej
30 kwietnia w Krzesimowie odby³ siê VI Przegl±d Piosenki Ekologicznej. Nasz± szko³ê reprezentowali uczniowie klas: 0, I, II i III przygotowani do wystêpów przez Panie: M. Kulbick±, R. Smoliñsk±, M. Gumieniuk i U. Cie¶lê. Wystêpy dzieci zyska³y uznanie publiczno¶ci oraz jury.
Podczas imprezy podsumowano równie¿ VI Powiatowy Konkurs Przyrodniczy pod has³em „Przyroda wokó³ nas”. Nagrody i wyró¿nienia otrzymali:
Lena Wójcik, kl. „0”
Anna Kordyga, kl. I
Marcel Opaliñski, kl. „0”
Adam Kubiæ, kl. „0”
Iwona Cybul, kl. „0”
Barbara Matysiak kl. I
Kinga Po³yñczuk, kl. I
Zosia Grzesiak, kl. II
Emilia Warda, kl. VI
Mateusz Wójcik, kl. VI
Maja Go³±b, kl. VII
Klaudia Mendzelewska, kl. VIII.
Wszystkim wykonawcom oraz autorom prac gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Zdjêcia zobacz w naszej galerii .
Tekst R. Smoliñska
3 Maja 2019
29 kwietnia 2019 r. odby³a siê uroczysta akademia z okazji zbli¿aj±cej siê 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas I – III pod kierunkiem p. Renaty Smoliñskiej, p. Marioli Gumieniuk i p. Urszuli Cie¶li zaprezentowali program artystyczny, w którym przedstawili – s³owem, gestem i piosenk± – cenn± lekcjê historii. Dzieci mia³y okazjê popisaæ siê swoim kunsztem recytatorskim, muzycznym oraz aktorskim. Tekst: M. Gumieniuk
Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
V Miêdzyszkolny Konkurs Mitologiczny
29. 04. 2019 r. w Szkole Podstawowej w Krzesimowie odby³ siê V Miêdzyszkolny Konkurs Mitologiczny dla uczniów klas pi±tych. W¶ród uczestników byli przedstawiciele szko³y w Me³gwi: Ala Banach, Dominika Derkacz, Wiktoria Porêbska z klasy Va i Bartek Za³oga z V b. Rywalizacja by³a potê¿na, mimo tego a¿ dwie osoby z Me³gwi znalaz³y siê w¶ród zwyciêzców. Ala Banach zdoby³a maksymaln± ilo¶æ punktów i zajê³a I miejsce, natomiast Bartek znalaz³ siê na trzeciej pozycji. Uczniów do konkursu przygotowywa³a pani Elwira Iwaniuk. Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Wolontariat zagraniczny AISEC

Zapraszam do obejrzenia prezentacji z podsumowania projektu International Education. Dziêkujê uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom szko³y za zaanga¿owanie i pomoc przy realizacji projektu. Aby pobraæ prezentacjê i wy¶wietliæ j± na swoim komputerze kliknij w LINK
S³owiañskie warsztaty wielkanocne
"Odejd¼, martwe, odejd¼, stare
My palimy ognie jare.
Odejd¼ martwe, odejd¼ stare
Niech siê stanie, co ma byæ..."
S³owa tej pie¶ni ludowej, które z pewno¶ci± znaj± nasze babcie, przytoczy³ dzisiaj pan Jaros³aw Woliñski - grododziad z Wólki Bieleckiej, opowiadaj±c o dawnych obrzêdach zwi±zanych z wypêdzeniem zimy i powitaniem wiosny. Podczas spotkania, które odby³o siê 15 kwietnia - wspólnie z rodzicami i nauczycielami - wykonali¶my równie¿ stroiki wielkanocne. Efekty naszej pracy mo¿ecie zobaczyæ w relacji fotograficznej.
Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Wycieczka do JUMP XL
12 kwietnia uczniowie klas: 4, 5a i 5b wspólnie z opiekunami wybrali siê do parku trampolin do Lublina. Po krótkiej rozgrzewce zaczê³a siê super zabawa. Skakali¶my przez przeszkody, do góry i w bok, robili¶my akrobacje w powietrzu, wspinali¶my siê na torze przeszkód. Chêtni – boksowali na równowa¿ni i æwiczyli rzuty do kosza. Nawet niektórym opiekunom uda³o siê zrobiæ salto do basenu z g±bkami. By³a to „najlepsza wycieczka ever”. Lataj±ce Superdzieciaki zobaczcie w galerii. Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
¯yczenia Wielkanocne
Strona 3 z 76 < 1 2 3 4 5 6 > >>

Kalendarz

Rok

dziennik'

Klikaj±c w powy¿sz± grafikê otworzysz stronê z dziennikiem elektronicznym.


1%'
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszej szko³y, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi : 262,42 z³, za rok 2016 wynosi: 121,95z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

dziennik'


Bezpieczniki'

dziennik'


Galeria'

Sze¶ciolatki'

Sze¶ciolatki'
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.Sze¶ciolatki'
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Ppiotreek
02/04/2014 19:58
1 kwietnia 2014 roku klasa 6 napisa³a sprawdzian szóstoklasistyCopyright © 2007
z-BlueFlower Theme by zszywak
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 © 2003-2005
5687596 Unikalnych wizyt