Nawigacja
bullet Strona G³ówna
bullet Dane teleadresowe
bullet Kadra
bullet Dokumenty szkolne
bullet Plan zajêæ
bullet Kalendarz
bullet Zajêcia na basenie
bullet Rada Rodziców
bullet Dla Rodziców
bullet Dla ucznia
bullet Nasz Patron
bullet Nasza baza
bullet Nasz sztandar
bullet Nasi absolwenci
bullet Nasze sukcesy
bullet Nasze osi±gniêcia sportowe
bullet Uczniowie na start
bullet Nasze klasy
bullet Rzecznik Praw Ucznia
bullet Samorz±d uczniowski
bullet Biblioteka
bullet Rekrutacja
bullet Zajêcia dodatkowe
bullet Artyku³y
bullet Sze¶ciolatki
bullet Odwozy
bullet ¦wietlica szkolna
bullet Gimnazjum
bullet Przedszkolaki na start
bullet Forum
bullet Linki
bullet Kontakt
bullet Nasze fotki
bullet Projekt - indywidualizacja nauczania


Uytkownikw Online
Goci Online: 6
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 32
Nieaktywowany Uytkownik: 1629
Najnowszy Uytkownik: Beata123

Gminny Dzieñ Dziecka 2019
3 czerwca 2019r najm³odsi uczniowie naszej szko³y (przedszkolaki oraz uczniowie klas 0- III) pod opiek± wychowawców oraz rodziców, wziêli udzia³ w obchodach Gminnego Dnia Dziecka. Zabawa by³a wspania³a, o czym ¶wiadcz± zdjêcia.
Tekst: Renata Smoliñska
Konkurs piêknego czytania
W maju, w szkolnej bibliotece odby³ siê kolejny konkurs piêknego czytania wierszy o mamie,, Kochanej mamie”. Zwyciêzcami tegorocznej edycji zostali A. Kordyga – w kategorii klas I, M. Kata w kategorii klas II i w kategorii klas III-M. Banach. Gratulujemy. Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Maj - miesi±c Tuwima i Brzechwy
W bibliotece szkolnej miesi±c maj po¶wiêcony by³ poetom, którzy w sposób szczególny kochali dzieci i pisali dla nich piêkne wiersze- J. Tuwimowi i J. Brzechwie. Odby³y siê konkursy plastyczne na ilustracjê do ich wierszy i ze znajomo¶ci utworów tych lubianych przez dzieci i doros³ych poetów. Wziê³o w nich udzia³ ponad trzydziestu uczniów. Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Zdjêcia zobacz tutaj.
Gminny turniej wiedzy historycznej
28 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Me³gwi odby³ siê turniej wiedzy historycznej, do którego przyst±pi³o osiemna¶cioro uczniów z klas 6-8, z terenu gminy Me³giew. G³ównym celem imprezy by³o upamiêtnienie bohaterstwa ¿o³nierzy kampanii wrze¶niowej.
W pierwszej czê¶ci turnieju uczniowie zmierzyli siê z testem wiedzy. W drugiej czê¶ci, uczestnicy mogli sprawdziæ siê w grze historycznej. Ka¿dy z punktów po¶wiêcony by³ innemu zagadnieniu zwi±zanemu z histori± wrze¶nia 1939. M³odzi pasjonaci historii mieli mo¿liwo¶æ pracy z eksponatami muzealnymi, zdjêciami z epoki czy elementami umundurowania ¿o³nierzy formacji polskich jak i niemieckich.
Dla mi³o¶ników historii, turniej by³ nie tylko mo¿liwo¶ci± sprawdzenia swojej wiedzy, ale i szans± na rozwijanie swoich zainteresowañ.
Mi³± niespodziank± dla uczestników by³a wizyta szczególnego go¶cia -Pani Katarzyny Syski
z Instytutu Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Lublinie, która wyg³osi³a wyk³ad na temat „Kampanii wrze¶niowej 1939”. Pani Katarzyna Syska nie tylko przygotowa³a swoj± prelekcjê w sposób profesjonalny, bior±c pod uwagê specyfikê tematu i wiek s³uchaczy, ale równie¿ przedstawi³a prezentacjê zawieraj±c± unikatowe ¼ród³a historyczne.
Po po¿egnaniu naszego honorowego go¶cia i s³odkim poczêstunku nast±pi³ moment og³oszenia wyników.
Pierwsze miejsce: Micha³ ¦cirka i Szymon Kubiæ ze Szko³y Podstawowej w Me³gwi
Drugie miejsce: Kacper Tworóg i Mateusz Kozak ze Szko³y Podstawowej w Krzesimowie, oraz Jan Pyra i Kacper Bielak ze Szko³y Podstawowej w Krêpcu.
Trzecie miejsce: Aleksandra S³omianowska i Mateusz Kata.
Zwyciêzcy otrzymali z r±k Pani Anny Ciechan - Dyrektor Szko³y Podstawowej w Me³gwi dyplomy i atrakcyjne nagrody, za¶ nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów – podziêkowania.
Turniej przygotowali nauczyciele ze Szko³y Podstawowej w Me³gwi – Pani Ewa Ma³ysz-Kubiæ oraz Pan Rados³aw Grygiel. Wspania³e nagrody ufundowane zosta³y przez Instytut Pamiêci Narodowej.
Zdjêcia zobacz w naszej galerii.


Fina³ I Ogólnopolskiego Turnieju Misia Wojtka
„Naród, który nie zna swojej przesz³o¶ci, umiera i nie buduje przysz³o¶ci”- Jan Pawe³ II.
Wychowanie w duchu patriotyzmu i uczenie historii swojego kraju to jedno z najwa¿niejszych zadañ wspó³czesnej szko³y. Dlatego bardzo nas cieszy to, ¿e uczniowie naszej szko³y tak chêtnie uczestnicz± w konkursach historycznych, a szczególnie cieszy fakt, ¿e odnosz± sukcesy ogólnopolskie.
Nasi uczniowie: Micha³ ¦cirka, Szymon Kubiæ, Dawid Wawer oraz Dawid Oleszek pod opiek± Pani Ewy Ma³ysz-Kubiæ, która przygotowa³a ich do tego turnieju w dniach 20-22 maja na terenach wojskowych 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Weso³ej ko³o Warszawy uczestniczyli w Finale I Ogólnopolskiego Turnieju Misia Wojtka.
Turniej Misia Wojtka przygotowany zosta³ przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamiêci Narodowej by³ elementem uczczenia 75. rocznicy zwyciêskiej bitwy o Monte Cassino. W rywalizacji mogli braæ uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów. Eliminacje regionalne przeprowadzone w kilku o¶rodkach IPN wy³oni³y 16 dru¿yn fina³owych.
Zwyciêzcami Lubelskich eliminacji by³a dru¿yna z naszej szko³y- czyli Szko³y Podstawowej w Me³gwi, dlatego zostali zaproszeni do Warszawy.
Trzy dni atrakcji, ale i zmagania siê z testem wiedzy oraz fina³owych rozgrywek wy³oni³y zwyciêzców. M³odzie¿ mia³a do rozwi±zania test po¶wiêcony kapralowi Misiowi Wojtkowi, historii i szlaku bojowego 2. Korpusu Polskiego gen. W³adys³awa Andersa. Po podliczeniu wyników z testu wiedzy nasza reprezentacja uplasowa³a siê na 3 miejscu.
W ogólnej klasyfikacji turnieju ch³opcy znale¼li siê na pi±tym miejscu.
Po zmaganiach pierwszego dnia przysz³a kolej na zas³u¿ony odpoczynek. Pogoda dopisa³a i uda³o siê zwiedziæ bazê 1 Brygady Pancernej. Uczestnicy turnieju mogli zobaczyæ tylko namiastkê wyposa¿enia najlepszej brygady w Polsce, ale i tak by³o warto. Ka¿dy móg³ wej¶æ to najlepszego czo³gu, jakim dysponuje polska armia, czyli Leoparda 2, i samemu przekonaæ siê, czy jest w nim odpowiednio du¿o miejsca dla 4 cz³onków za³ogi. Dziêki ¿o³nierzom s³u¿±cym w jednostce uda³o siê zaobserwowaæ, jak taki czo³g siê porusza i jak siê go tankuje. Kolejnym punktem by³a wizyta na poligonie oraz strzelnicy, na której odbywa³y siê szkolenia z zakresu rzucania granatem. To nie takie proste o czym przekonali siê uczestnicy turnieju. Najpierw trzeba przej¶æ specjalne szkolenie z zakresu jego budowy i zagro¿eñ wynikaj±cych z nieodpowiedniego u¿ycia . Ostatnim etapem wizyty by³ tor przeszkód. Nasi uczniowie doskonale dali sobie radê i z wojskowym szkoleniem. Zmêczeni, ale szczê¶liwi i z nagrodami wrócili do domów. Tekst Ewa Ma³ysz-Kubiæ Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Kolejny sukces CANTO
W pi±tek 31 maja odby³ siê w Lublinie XIV Wojewódzki Konkurs Chórów Regionu Lubelskiego Projektu Akademia Chóralna - ¦piewaj±ca Polska 2019. Chór CANTO z udzia³em naszych uczennic z dyr. Ew± Bieniek zdoby³ Z£OTO. Obowi±zkowym utworem na tym konkursie by³ utwór Stanis³awa Moniuszki . Zwi±zane jest to z 200-tn± rocznic± urodzin tego wybitnego kompozytora. Chór wykona³ piêkn± pie¶ñ " Postój piêkna go³±beczko" i w ten sposób zacz±³ ¶wiêtowanie "roku moniuszkowskiego". Mo¿na go pos³uchaæ klikaj±c w link poni¿ej.
Postój piêkna go³±beczko.
Zdjêcia znajdziesz w galerii.
Gratulujemy dyrygentce i chórzystkom ¶wietnych rezultatów w pierwszym w tym roku konkursie.
Wycieczka Sandomierz - Bochnia – Zator
W dniach 28. 05. – 29. 05. 2019 r. uczniowie klas IV, V a, V b wraz z opiekunami – p. Elwir± Iwaniuk, p. Monik± Wo¼niak – Go³±b, p. Wies³awem Tomasiakiem i p. Wojciechem Iwaniukiem oraz z przewodnikiem – p. Karolin± Welman przebywali na bardzo atrakcyjnej wycieczce. W drodze do Bochni zatrzymali siê w Sandomierzu. Tam obejrzeli najciekawsze miejsca i zabytki tego malowniczego miasta. Chêtni zwiedzili wystawê figur woskowych, przedstawiaj±cych bohaterów z filmu „Ojciec Mateusz”. Pó¼nym popo³udniem wycieczkowicze dojechali na miejsce docelowe - czyli do kopalni soli. Oprócz nietypowego multimedialnego zwiedzania z przewodnikiem i przeja¿d¿ki podziemn± kolejk±, ogl±dali ciekawy film opowiadaj±cy o historii kopalni, grali w pi³kê i bawili siê na ”solnej dyskotece”. Wielk± atrakcj± by³ bardzo nietypowy nocleg na potê¿nej sali, w¶ród s³onych murów.
Drugi dzieñ spêdzili w Zatorze. Tam zwiedzali „Park Mitologiczny”, gdzie p³ywali statkiem pomiêdzy bogami i s³uchali ciekawych opowie¶ci. Nastêpnym punktem by³ Park Ruchomych Dinozaurów i seans w kinie 5D Extreme. W miêdzyczasie dzieci korzysta³y ze wszystkich atrakcji znajduj±cych siê na terenie lunaparku.
Po pysznym obiedzie, na który wycieczkowicze dowiezieni byli bardzo oryginalnym pojazdem, zosta³a ju¿ tylko droga powrotna. O 22:00 wszyscy szczê¶liwi i pe³ni wra¿eñ powitali Rodziców, którzy oczekiwali z niecierpliwo¶ci± na placu przy me³giewskiej szkole.
Tekst: Anonim
Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Gminny Przegl±d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej 2019
28 maja w Gminnym O¶rodku Kultury w Me³gwi odby³ siê 26 Gminny Przegl±d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej. Nasz± szko³ê jak zwykle reprezentowa³o bardzo liczne grono m³odych artystów. Wszyscy nasi wykonawcy zajêli czo³owe miejsca, co ¶wiadczy o zdolno¶ciach muzycznych uczniów Szko³y Podstawowej w Me³gwi. Jeste¶my bardzo dumni z nich dumni i ¿yczymy im wielu dalszych sukcesów muzycznych.

Wyniki konkursu:
I. kategoria „Przedszkolaki”:
- klasa 0- Zespó³ „ Wiosenne nutki” (przyg. Marlena Kulbicka)- I miejsce;
II. kategoria „ klasy I-II”:
- klasa I Zespó³ „ Bambino” (przyg. Renata Smoliñska)- I miejsce;
- klasa II Zespó³ „ Weso³e nutki” (przyg. Mariola Gumieniuk)- II miejsce;
- Solistka Maja Grabiñska kl.II (przyg. Renata Smoliñska)- I miejsce;
III. kategoria „klasy III-IV”:
- klasa III Duet „Dzwoneczki” (przyg. Urszula Cie¶la)- II miejsce;
IV. kategoria „ klasy V-VIII”:
- Solistka Maja Smoliñska kl.VI (przyg. Renata Smoliñska)- III miejsce;
- Zespó³ wokalno- instrumentalny (przyg. Andrzej Mêdzelewski)- I miejsce.
Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Tekst: Renata Smoliñska
Spotkanie z pani± Olg± Rudnick±
13 maja 2019 r. uczniowie z klasy V A, VIII i III B gimnazjum Szko³y Podstawowej w Me³gwi wraz z pani± Elwir± Iwaniuk udali siê do Gminnej Biblioteki Publicznej, gdzie odby³o siê spotkanie z pani± Olg± Rudnick± - pisark± s³yn±c± z powie¶ci o charakterze kryminalnym. Najbardziej znane utwory tej autorki to: "Zacisze 13", "Czy ten rudy kot to pies?" oraz "Martwe jezioro".
Pani Olga z pasj± opowiada³a o kulisach i pocz±tkach swojej pisarskiej kariery. Po bardzo ciekawej wypowiedzi nadszed³ czas na pytania, na które pani Olga odpowiada³a z wielkim entuzjazmem. Na koniec autorka podzieli³a siê radami dotycz±cymi pisania ksi±¿ek. Spotkanie by³o bardzo ciekawe, przepe³nione humorem i ciep³em. Na pewno uczestnicy siêgn± po utwory pani Rudnickiej! Zdjêcia zobacz w galerii.
ZAG£OSUJ!!!
Je¶li uwa¿asz, ¿e Podwórko Talentów Nivea (Strefa sportowa, naukowa i artystyczna) powinno powstaæ przy Szkole Podstawowej w Me³gwi oddaj swój g³os. Podwórko ma s³u¿yæ dzieciom szkolnym, przedszkolakom i ka¿demu innemu. Ka¿dy rodzic mo¿e przyj¶æ ze swoim dzieckiem i mi³o spêdziæ wolny czas.
Informacje o KONKURSIE znajdziesz pod adresem: https://podworko.nivea.pl
Za ka¿dy g³os bardzo dziêkujemy. Powiedz znajomym by oddali g³osy na Nasz± szko³ê.
G³osowaæ mo¿na od 22.04-20.06.2019
Zielona szko³a
Uczniowie klas VI,VII i VIII w dniach 15-17.05.2019 r. brali udzia³ w wyje¼dzie na Zielon± Szko³ê. Dzieci w ramach trzydniowego pobytu realizowa³y pakiet sportowo-edukacyjny. Choæ pogoda nie by³a najpiêkniejsza na nudê nie narzekali¶my. Ka¿dy dzieñ wype³niony by³ ciekawymi zajêciami od rana do wieczora. W ramach programu m³odzie¿ m.in. wspina³a siê w parku linowym, bra³a udzia³ w dostarczaj±cej emocji przeja¿d¿ce samochodami terenowymi po bezdro¿ach le¶nych, uczestniczy³a w nocnych podchodach po lesie i zajêciach o charakterze survivalu. Mogli¶my te¿ postrzelaæ z ³uku , czy pograæ w paintball. Dzieciaki realizowa³y liczne zajêcia sportowo-edukacyjne integruj±ce grupê i ucz±ce wspó³dzia³ania i wspó³pracy. Opiekê nad uczniami sprawowa³y panie Katarzyna Wróbel i Magdalena ¯yszkowska. Zdjêcia zobacz w naszej galerii. Tekst: Magdalena ¯yszkowska
Strona 2 z 76 < 1 2 3 4 5 > >>

Kalendarz

Rok

dziennik'

Klikaj±c w powy¿sz± grafikê otworzysz stronê z dziennikiem elektronicznym.


1%'
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszej szko³y, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi : 262,42 z³, za rok 2016 wynosi: 121,95z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

dziennik'


Bezpieczniki'

dziennik'


Galeria'

Sze¶ciolatki'

Sze¶ciolatki'
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.Sze¶ciolatki'
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Ppiotreek
02/04/2014 19:58
1 kwietnia 2014 roku klasa 6 napisa³a sprawdzian szóstoklasistyCopyright © 2007
z-BlueFlower Theme by zszywak
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 © 2003-2005
6022374 Unikalnych wizyt