Nawigacja
bullet Strona G³ówna
bullet Dane teleadresowe
bullet Kadra
bullet Dokumenty szkolne
bullet Plan zajêæ
bullet Kalendarz
bullet Zajêcia na basenie
bullet Rada Rodziców
bullet Dla Rodziców
bullet Dla ucznia
bullet Nasz Patron
bullet Nasza baza
bullet Nasz sztandar
bullet Nasi absolwenci
bullet Nasze sukcesy
bullet Nasze osi±gniêcia sportowe
bullet Uczniowie na start
bullet Nasze klasy
bullet Rzecznik Praw Ucznia
bullet Samorz±d uczniowski
bullet Biblioteka
bullet Rekrutacja
bullet Zajêcia dodatkowe
bullet Artyku³y
bullet Sze¶ciolatki
bullet Odwozy
bullet ¦wietlica szkolna
bullet Gimnazjum
bullet Przedszkolaki na start
bullet Forum
bullet Linki
bullet Kontakt
bullet Nasze fotki
bullet Projekt - indywidualizacja nauczania


Uytkownikw Online
Goci Online: 4
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 32
Nieaktywowany Uytkownik: 1595
Najnowszy Uytkownik: Beata123

Wielkanocne kartki z foamiranowym kwiatem i motywem pisanki
Tu¿ przed ¶wiêtami w naszej szkole odby³y siê warsztaty tworzenia kartek wielkanocnych, prowadzone przez pani± Beatê Pitek. Rodzice i dzieci uczyli siê jak wykonaæ kwiat z foamiranu i przygotowaæ bazê, wykorzystuj±c ró¿ne papiery. Na kó³ku plastycznym tak¿e powsta³y piêkne kartki z pisank±. Zdjêcia zobacz w galerii.
Certyfikat
Komunikat

Dyrektor Szko³y Podstawowej w Me³gwi informuje, ¿e 11 kwietnia 2019r. wp³ynê³a informacja od komitetu strajkowego. Komitet strajkowy zawiesi³ akcjê strajkow± pracowników Szko³y Podstawowej w Me³gwi z dniem 12 kwietnia 2019r. W zwi±zku z tym od 12 kwietnia lekcje w szkole podstawowej odbêd± siê wed³ug planu. Uczniowie uczêszczaj±cy do gimnazjum przyst±pi± do trzeciej czê¶ci egzaminu gimnazjalnego.

Wolontariat zagraniczny AISEC
Mija ju¿ drugi tydzieñ pobytu w naszej szkole studentów, którzy przyjechali do nas w ramach wolontariatu zagranicznego AISEC. Hasim z Turcji i Ahmed z Egiptu wspaniale anga¿uj± siê w prowadzenie zajêæ z nasz± m³odzie¿±. Dzieciaki nie mog± doczekaæ siê ich wizyty na lekcjach. Nasi sympatyczni studenci prowadz± zajêcia w jêzyku angielskim. Przygotowuj± ciekawe multimedialne prezentacje, konkursy, opowiadaj± o swoich krajach, graj± na instrumentach, bawi± siê z dzieæmi na ¶wietlicy i graj± z nimi w pi³kê. Studenci s± zakwaterowani w domach rodziców naszych uczniów i pracowników szko³y, dziêki czemu maj± mo¿liwo¶æ poznaæ wspania³± polsk± go¶cinno¶æ . S± za ni± niezwykle wdziêczni. Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Tekst: Magdalena ¯yszkowska
Droga Krzy¿owa w Dolinie Krzy¿y
W okresie wielkiego Postu spo³eczno¶æ naszej szko³y uczestniczy³a po raz kolejny w drodze krzy¿owej w krzesimowskiej Dolinie Krzy¿y. To modlitewno-patriotyczne spotkanie zgromadzi³o tak¿e mieszkañców, go¶ci, przedstawicieli Jaworzniaków i w³adze naszej gminy. Obecna by³a pani wójt Magdalena Wójcik przewodnicz±cy Rady Gminy Janusz Oleszek i radni. Nabo¿eñstwo poprowadzi³ ks. proboszcz Dariusz Moczulewski. Uczniom i nauczycielom towarzyszyli ksiê¿a katecheci ks. Rafa³ Lewandowski i ks. Pawe³ Szczygliñski. Oprawê muzyczn± przygotowa³ zespó³ uczniowsko-nauczycielski pod kierunkiem pana Andrzeja Mêdzelewskiego.
Pani dyrektor Halina Za³oga wraz Pani± Magdalen± Mazurek-¦cirka ze szko³y w Krzesimowie przygotowa³y rozwa¿ania, ³±cz±ce tre¶ci religijne, historyczne i patriotyczne, w nawi±zaniu do oznakowania kolejnych stacji, które upamiêtniaj± cz±stki polskiej Golgoty. Pani dyrektor powiedzia³a: Spotykamy siê tu w miejscu ka¼ni i ofiary, aby g³o¶no wyznaæ, ¿e w tym trudnym okresie naszej historii jeste¶my przy Chrystusie. Te kamienie pod krzy¿ami stacji drogi krzy¿owej wo³aj± o nasz± modlitewn± pamiêæ i przypominaj± ogrom niewinnego cierpienia. Krzesimowska Golgota, ufundowana przez przedstawicieli ¯o³nierzy Wyklêtych, u¶wiadamia nam, ¿e walka w obronie niepodleg³o¶ci, godno¶ci i wiary toczy siê ci±gle, walka z ateizmem, zgorszeniem i skarleniem ducha.
Droga krzy¿owa mia³a godn± oprawê, prowadzili ja harcerze, z towarzyszeniem szkolnego sztandaru k³aniaj±cego siê przy ka¿dej stacji w tak¿e w ho³dzie poleg³ym za wolno¶æ naszej ojczyzny. Przy ka¿dym krzy¿u sta³y honorowe warty ze zniczami pamiêci i le¿a³y wi±zanki bia³o-czerwonych kwiatów. Poruszaj±ce s³owa rozwa¿añ, przypominaj±cych epizody z polskiej najnowszej historii, a czytanych przez uczniów i pani± dyrektor, dope³nia³ ¶piew zespo³u muzycznego z towarzyszeniem gitar. By³a to wzruszaj±ca lekcja patriotyzmu i wiary. Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Eliminacje I Ogólnopolskiego Turnieju „Misia Wojtka”
28 marca w siedzibie Instytutu Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Lublinie odby³y siê lubelskie eliminacje do I Ogólnopolskiego Turnieju „Misia Wojtka”. Turniej zosta³ zorganizowany z okazji 75 rocznicy bitwy o Monte Cassino.
Dru¿yna w sk³adzie: Micha³ ¦cirka, Szymon Kubiæ, Dawid Wawer oraz Dawid Oleszek, zajê³a I miejsce w regionalnych rozgrywkach i zakwalifikowa³a siê do wielkiego ogólnopolskiego fina³u, który odbêdzie w maju w Weso³ej na terenie 1 Brygady Pancernej. Opiekunem merytorycznym zwyciêskiej dru¿yny by³a pani Ewa Ma³ysz-Kubiæ.
Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Eliminacje Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „JESTEM BEZPIECZNY”

28 marca odby³y siê szkolne eliminacje Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „JESTEM BEZPIECZNY”. Do udzia³u w konkursie zg³osi³o siê 18 osób z klas IV-VI.
W sk³ad dru¿yny, która bêdzie reprezentowaæ nasz± placówkê podczas eliminacji gminnych, wesz³y:
1. Nikola Szyszkowska z klasy IV – 16 pkt;
2. Alicja Banach z klasy Va – 17 pkt;
3. Martyna Weso³owska z klasy VI – 16 pkt.
Gratulujemy! ¯yczymy powodzenia!


Na Olimpie
Uczniowie klasy Va SP w Me³gwi 29. 03. 2019 r. zamienili swoj± salê lekcyjn± w Olimp, za¶ sami wcielili siê w role bogów i herosów. W piêknych kostiumach i z rekwizytami opowiadali o losach Zeusa, Hery i ich podw³adnych. Wystêp zaprezentowali równie¿ ósmoklasistom, przed którymi ju¿ niebawem bardzo powa¿ny egzamin i powtórka z mitologii jest wskazana. Obserwatorami spektaklu byli wolontariusze – studenci z Turcji i Egiptu. Dziêki sprawnym t³umaczom z klasy ósmej – Ewie, Natalce i Kacprowi -powtórzyli sobie równie¿ historiê bogów. By³y to bardzo ciekawe zajêcia. Wszyscy ¶wietnie siê bawili a jednocze¶nie utrwalali wiedzê mitologiczn±. Nad ca³o¶ci± czuwa³a Pani Elwira Iwaniuk. Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
XVII Powiatowa Corrida Ortograficzna
28 03. 2019 r. w Szkole Podstawowej w Me³gwi odby³a siê XVII Powiatowa Corrida Ortograficzna, do której przyst±pi³o dziewiêtna¶cioro uczniów z klas szóstych powiatu ¶widnickiego. Pisali oni dyktando i rozwi±zywali test ortograficzny. Bezpo¶rednio po napisaniu, prace sprawdzane by³y przez nauczycieli – opiekunów grup, za¶ uczniowie wraz z gimnazjalistami rozwi±zywali kalambury, zagadki, rebusy i ¶wietnie siê bawili. Dodatkow± atrakcj± by³a wizyta wolontariuszy – studentów z Turcji i Egiptu. Konwersacja w jêzyku angielskim usatysfakcjonowa³a wszystkich i upewni³a w przekonaniu, ¿e najlepiej siê uczy jêzyka obcego w praktyce. Po s³odkim poczêstunku nast±pi³ najwa¿niejszy moment – og³oszenie wyników. Tytu³ Mistrza Ortografii zdoby³a uczennica SP nr 7 w ¦widniku – Natalia Przybysz. Drugie miejsce zajê³a Marta Lorek z tej¿e szko³y, za¶ na trzeciej pozycji znalaz³y siê a¿ trzy osoby – Maja Ksi±¿ek ze SP nr 5 w ¦widniku, Agata Wójcik – uczennica Szko³y Podstawowej w Piaskach i Anna Baj z Zespo³u Placówek O¶wiatowych w Biskupicach. Zwyciêzcy otrzymali z r±k Pana Jacka Wardêgi - Dyrektora Szko³y Podstawowej w Me³gwi dyplomy i atrakcyjne nagrody; wszyscy uczestnicy dyplomy za udzia³ i upominki, za¶ nauczyciele, którzy przygotowywali szóstoklasistów – podziêkowania. Corridê zorganizowa³y polonistki ze Szko³y Podstawowej w Me³gwi – Pani Elwira Iwaniuk i Pani Katarzyna Wróbel, dyplomy i podziêkowania wykona³a Pani Monika Wo¿niak – Go³±b, za¶ w przygotowaniu dekoracji pomaga³a Pani Marzena Pietrzyk. Piêkne nagrody ufundowane zosta³y przez Starostwo Powiatu ¦widnickiego i Urz±d Gminy w Me³gwi. Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Jump XL
Pierwszy Dzieñ Wiosny uczniowie klas VI, VII i VII z opiekunami p. Katarzyn± Wróbel, Katarzyn± Marciniak-Dzieciuch i Magdalen± ¯yszkowsk± ¶wiêtowali poza szko³±. Dzieciaki mog³y daæ upust nadmiarowi rozsadzaj±cej ich energii skacz±c i bawi±c siê weso³o w sali trampolin Jump XL w Lublinie. W drodze powrotnej uzupe³nili¶my stracone kalorie w McDonaldzie. Wszyscy wrócili¶my w dobrych humorach. Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Wycieczka do Nowego Stawu
Uczniowie klasy V a, V b i IV powitali wiosnê w oryginalny sposób. 21 marca 2019 r. wraz z wychowawcami – Pani± Elwir± Iwaniuk, Pani± Monik± Go³±b, Panem Wies³awem Tomasiakiem oraz z instruktorem – Pani± Karolin± Welman - wyjechali do Nowego Stawu. Tam uczestniczyli w pasjonuj±cej grze terenowej. Nastêpnie – po kie³baskach z ogniska – brali udzia³ w bardzo ciekawych rozgrywkach sportowych. Ka¿dy móg³ wybraæ to, co go najbardziej zainteresowa³o, a wybór by³ ogromny. Mo¿na by³o miêdzy innymi strzelaæ z ³uku, chodziæ na szczud³ach, je¼dziæ na nartach, graæ w nogê lub zbijaka. Pogoda dopisa³a, humory te¿. Wszyscy szczê¶liwi i wypoczêci wrócili do szko³y z nadziej±, ¿e jeszcze niejednokrotnie powtórzy siê tak ciekawa wycieczka. Zdjêcia zobacz w naszej galerii.
Strona 4 z 76 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Kalendarz

Rok

dziennik'

Klikaj±c w powy¿sz± grafikê otworzysz stronê z dziennikiem elektronicznym.


1%'
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszej szko³y, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi : 262,42 z³, za rok 2016 wynosi: 121,95z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

dziennik'


Bezpieczniki'

dziennik'


Galeria'

Sze¶ciolatki'

Sze¶ciolatki'
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.Sze¶ciolatki'
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Ppiotreek
02/04/2014 19:58
1 kwietnia 2014 roku klasa 6 napisa³a sprawdzian szóstoklasistyCopyright © 2007
z-BlueFlower Theme by zszywak
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 © 2003-2005
5688527 Unikalnych wizyt